Studium výtvarného oboru

Žáci jsou přijímáni na základě úspěšně vykonaného přijímacího řízení.

Přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně má nejvýše 2 ročníky a je určeno pro žáky od 5 let.

Základní studium I. stupně má 7 ročníků a je určeno pro žáky od 7 let.

Základní studium II. stupně má 4 ročníky a je určeno pro žáky od 14 let.

Žáci, kteří nenavštěvovali I. stupeň vzdělávání a jsou přijati do II. stupně, začínají učivem 1. ročníku I. stupně.

Charakteristika

Výtvarný obor se obrací k dětem, které projevují zájem o výtvarné vzdělávání. Je zaměřen na celkový rozvoj osobnosti žáka v hlavních výtvarných disciplínách. Směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o výtvarnou tvorbu a umění. Výtvarná tvorba může být chápána jako způsob poznání a komunikace. Rozvíjí tvůrčí činnosti, smyslovou citlivost a podporuje tvořivost a kreativitu žáka. Rozmanitými uměleckými prostředky lze vyjádřit vlastní cítění, vnímání a poznávání. Žák směřuje k seznámení se základními pojmy a pravidly výtvarných technik, které postupně samostatně užívá a zdokonaluje.

Ve výtvarném oboru se vyučuje předmět Výtvarné vyjadřování, který zahrnuje plošnou, prostorovou a akční tvorbu. Plošná tvorba obsahuje veškeré kreslířské, malířské a grafické techniky. Používáme jak klasické nástroje a postupy, tak i experimenty a kombinace technik. V prostorové tvorbě jsou využívány různé materiály vhodné ke zhotovování trojrozměrných objektů. Akční tvorba žáky seznamuje s moderními a netradičními výtvarnými disciplínami a postupy. Výstup z akční tvorby se nedá vždy přesně definovat, žáci si odnáší zajímavý zážitek, ke kterému je pořízena fotodokumentace. Celým studiem nenásilně prostupuje získávání znalostí z oblasti výtvarné kultury a výtvarného umění.

Přípravné studium

Žáci se hravou formou seznamují s výtvarnými postupy a nástroji. Nenásilnou formou si osvojují základní pracovní návyky spojené s výtvarnou činností a rozvíjí zájem o výtvarnou tvorbu. Všechny aktivity vycházejí z bezprostředního prožívání a vyjadřování.

I. stupeň

První stupeň je chápán jako plynulý přechod žáků od dětského spontánního projevu a hravé experimentace k promyšlené tvorbě dospívajících. Žáci si pod vedením učitele osvojují základní výtvarné techniky a rozvíjejí je.

II. stupeň

Práce studentů druhého stupně většinou navazuje na výtvarné postupy z předchozího studia. Studenti pracují samostatně, uplatňují především vlastní nápady a iniciativu. Postupy i techniky konzultují s učitelem.

  PS I. stupeň II. stupeň
1.r. 2.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r.
Výtvarné vyjadřování 2 2 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Zobrazit více

IMG_3349
IMG_3356
IMG_3359
IMG_3472
IMG_3575
IMG_3822
IMG_3973
IMG_3999
dav
sdr
dav
dav
dav
mde
dav
P1280131
P1280132
P1280136
P1280144
P1280145
Fotogalerie