Školní vzdělávací program

základního uměleckého vzdělávání

Základní umělecké školy Františka France Slavkov u Brna

 

OBSAH

1      IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE…………………………………………………………………………………… 4
2      CHARAKTERISTIKA ŠKOLY………………………………………………………………………………. 5
2.1      Počet oborů, velikost……………………………………………………………………………… 5
2.2      Historie a současnost……………………………………………………………………………… 5
2.3      Charakteristika pedagogického sboru………………………………………………………… 5
2.4      Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce……………………………. 5
2.5      Vybavení školy a její podmínky…………………………………………………………………. 6
3      ZAMĚŘENÍ, CÍLE A VIZE ŠKOLY………………………………………………………………………… 7
3.1      Cíle…………………………………………………………………………………………………….. 7
3.2      Vize……………………………………………………………………………………………………. 7
4      VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE……………………………………………………………… 9
4.1      Kompetence k umělecké komunikaci…………………………………………………………. 9
4.2      Kompetence osobnostně sociální……………………………………………………………… 9
4.3      Kompetence kulturní……………………………………………………………………………… 9
5      HUDEBNÍ OBOR…………………………………………………………………………………………. 11
5.1      Studijní zaměření: Hra na klavír………………………………………………………………. 12
5.1.1       Učební plán…………………………………………………………………………………. 12
5.1.2       Předmět: Hra na klavír……………………………………………………………………. 12
5.2      Studijní zaměření: Hra na elektronické klávesové nástroje……………………………. 18
5.2.1       Učební plán…………………………………………………………………………………. 18
5.2.2       Předmět: Hra na elektronické klávesové nástroje…………………………………. 18
5.3      Studijní zaměření: Sólový zpěv……………………………………………………………….. 24
5.3.1       Učební plán…………………………………………………………………………………. 24
5.3.2       Předmět: Sólový zpěv…………………………………………………………………….. 24
5.4      Předmět: Kolektivní interpretace (klávesové nástroje a zpěv)………………………… 30
5.5      Studijní zaměření: Hra na housle…………………………………………………………….. 31
5.5.1       Učební plán…………………………………………………………………………………. 31
5.5.2       Předmět: Hra na housle………………………………………………………………….. 31
5.6      Studijní zaměření: Hra na kytaru……………………………………………………………… 36
5.6.1       Učební plán…………………………………………………………………………………. 36
5.6.2       Předmět: Hra na kytaru………………………………………………………………….. 36
5.7      Předmět: Kolektivní interpretace (smyčcové a strunné nástroje)……………………. 41
5.8      Studijní zaměření: Hra na zobcovou flétnu………………………………………………… 42
5.8.1       Učební plán…………………………………………………………………………………. 42
5.8.2       Předmět: Hra na zobcovou flétnu……………………………………………………… 42
5.9      Studijní zaměření: Hra na příčnou flétnu…………………………………………………… 47
5.9.1       Učební plán…………………………………………………………………………………. 47
5.9.2       Předmět: Hra na příčnou flétnu………………………………………………………… 47
5.10     Studijní zaměření: Hra na klarinet……………………………………………………………. 52
5.10.1     Učební plán…………………………………………………………………………………. 52
5.10.2     Předmět: Hra na klarinet………………………………………………………………… 52
5.11     Studijní zaměření: Hra na saxofon…………………………………………………………… 56
5.11.1     Učební plán…………………………………………………………………………………. 56
5.11.2     Předmět: Hra na saxofon………………………………………………………………… 56
5.12     Studijní zaměření: Hra na trubku…………………………………………………………….. 60
5.12.1     Učební plán…………………………………………………………………………………. 60
5.12.2     Předmět: Hra na trubku………………………………………………………………….. 60
5.13     Studijní zaměření: Hra na baryton…………………………………………………………… 64
5.13.1     Učební plán…………………………………………………………………………………. 64
5.13.2     Předmět: Hra na baryton………………………………………………………………… 64
5.14     Studijní zaměření – Hra na trombon………………………………………………………… 68
5.14.1     Učební plán…………………………………………………………………………………. 68
5.14.2     Předmět: Hra na trombon……………………………………………………………….. 68
5.15     Studijní zaměření: Hra na bicí nástroje……………………………………………………… 72
5.15.1     Učební plán…………………………………………………………………………………. 72
5.15.2     Předmět: Hra na bicí nástroje………………………………………………………….. 72
5.16     Předmět: Kolektivní interpretace (dechové a bicí nástroje)…………………………… 78
5.17     Studijní zaměření: Recepce a reflexe hudby………………………………………………. 79
5.17.1     Předmět: Hudební nauka………………………………………………………………… 79
6      VÝTVARNÝ OBOR……………………………………………………………………………………….. 82
6.1      Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba……………………………………………. 83
6.1.1       Učební plán…………………………………………………………………………………. 83
6.1.2       Předmět: Výtvarné vyjadřování………………………………………………………… 83
7      TANEČNÍ OBOR………………………………………………………………………………………….. 89
7.1 Studijní zaměření: Tanec……………………………………………………………………………. 90
7.1.1       Učební plán…………………………………………………………………………………. 90
7.1.2       Předmět: Přípravná taneční průprava………………………………………………… 90
7.1.3       Předmět: Taneční technika…………………………………………………………….. 91
Klasická taneční technika…………………………………………………………………………… 92
Současný tanec………………………………………………………………………………………….. 93
Lidový tanec………………………………………………………………………………………………. 95
Klasický tanec……………………………………………………………………………………………. 96
7.1.4       Předmět: Taneční praxe………………………………………………………………….. 97
8      ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI……………….. 99
9      VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH A TALENTOVANÝCH………………………. 100
10       HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY………………………………………… 101
10.1     Zásady a způsob hodnocení žáků…………………………………………………………… 101
10.2     Oblasti vlastního hodnocení školy………………………………………………………….. 103

 

1        IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název ŠVP:
Školní vzdělávací program základního uměleckého vzdělávání
Základní umělecké školy Františka France, Slavkov u Brna

Předkladatel:
Základní umělecká škola Františka France, Slavkov u Brna,
příspěvková organizace

Základní umělecká škola Františka France
Komenského nám. 525
68401 Slavkov u Brna
IČO: 47411619

Ředitelka školy: MgA. Jana Jelínková
Telefon: 544 221 623
e-mail: reditel@zusslavkov.cz
web: www.zusslavkov.cz

Zřizovatel:
Město Slavkov u Brna se sídlem Palackého náměstí 65, 68401 Slavkov u Brna, okres Vyškov
IČO: 00292311
telefon: 544121180
e-mail: mesto@meuslavkov.cz

 

Účinnost dokumentu od: 1.9.2012

Aktualizace k 1.9.2021

 

Podpis ředitelky školy:

 

2        CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2.1 Počet oborů, velikost

Studijní obory: hudební, taneční, výtvarný.
Podle rejstříku škol je nejvyšší povolený počet žáků 542

Místa poskytovaného vzdělání:
Slavkov u Brna, Kobeřice, Otnice, Holubice, Křenovice

 

2.2 Historie a současnost

Historie slavkovské ZUŠ se datuje od 1. února 1956, kdy byla zahájena činnost hudební školy, která bezprostředně navázala na soukromou hudební školu Františka France, založenou v roce 1922 Zemskou správou politickou na Moravě.

V říjnu 1963 byla Lidové škole umění přidělena usnesením MNV samostatná budova i s koncertním sálem na Komenského náměstí č. 525, kde škola sídlí dodnes. Od té doby se dá mapovat její vzestup. Každoročně přibývalo žáků, učitelů i vyučovaných předmětů.

Od 1. ledna 1993 má škola právní subjektivitu, je školou tříoborovou, je příspěvkovou organizací, a jejím zřizovatelem je Město Slavkov u Brna. Ve svém zřizovateli má škola výborného partnera. O budovu, která je majetkem města a nám byla svěřena do bezplatného užívání, se příkladně staráme, o čemž svědčí mnohé stavební úpravy, modernizace a estetizace interiéru školy.

V roce 2001 na podnět slavkovských hudebníků zastoupených PhDr. Jiřím Majerem propůjčilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR škole čestný název Základní umělecká škola Františka France. Jméno této nejvýznamnější slavkovské hudební osobnosti 20. století jsme tak zachovali pro další generace.

 

2.3 Charakteristika pedagogického sboru

Složení pedagogického sboru z hlediska potřebné aprobace i věková struktura pracovníků je příznivá. Všichni pedagogové jsou aprobovaní, systematicky si prohlubují vzdělání v odborných akreditovaných kurzech, seminářích a školeních dle nabídky institucí poskytujících služby v oblasti dalšího vzdělávání. Vedoucí pracovníci si zvyšují své odborné znalosti v oblasti managementu.

 

2.4 Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce

Škola nemá dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce se uskutečňuje v rámci partnerských měst města Slavkova u Brna

Škola spolupracuje na základě smluvního ujednání se státním zámkem Slavkov‑Austerlitz, který využívá služeb všech oborů ZUŠ při nejrůznějších aktivitách.

Se zřizovatelem se diskutuje a plánuje činnost školy v rámci všech zájmových organizací a sdružení.

 

2.5 Vybavení školy a její podmínky

Kmenová škola sídlí ve Slavkově na Komenského náměstí 525. Poloha školy je velmi výhodná pro své těsné sousedství se ZŠ Komenského, DDM i nedalekou ZŠ Tyršova a ISŠ. Pro dojíždějící žáky je přijatelná vzdálenost autobusového nádraží, na které vede z hlediska bezpečnosti vhodná cesta, značená přechody pro chodce přes místní komunikace.

Budova školy je majetkem města. Přes mnohé stavebně i situačně nevyhovující prostory (úzké chodby, umístění šatny uprostřed budovy) působí škola po mnohých stavebních úpravách celkově pěkným i funkčním dojmem. Učebny jsou vybaveny kvalitními učebními pomůckami včetně nástrojů, PC a audiovizuální techniky.

V ekonomické oblasti vychází škola z finančních prostředků státního rozpočtu a z rozpočtu schváleného zřizovatelem.

Výuka probíhá také v Kobeřicích, Otnicích, Holubicích, tam se vyučuje v prostorách základních škol s možností využití místního vybavení. V Křenovicích je vyčleněna pro ZUŠ samostatná učebna v Domě dětí a mládeže vybavená vlastním nábytkem a všemi pomůckami potřebnými pro výuku.

3        ZAMĚŘENÍ, CÍLE A VIZE ŠKOLY

Zaměření školy vychází z reálné skutečnosti menší školy v menším městě, kdy jsou poskytovány základy uměleckého vzdělávání dětem, které mají zájem o prohloubení a rozšíření všeobecného vzdělání v oboru hudebním, tanečním a výtvarném.

Zřizovatel má zájem, aby škola byla plně funkční a platnou příspěvkovou organizací, a aby výsledky práce učitelů a žáků reprezentovaly město v regionu Slavkovska. Všechny obory spolupracují a podílí se na vystoupeních, uplatňovaných ve velké míře na různých veřejných i interních kulturních akcích. Taková koncepce je nastavena právě proto, že zaměření školy není specifické a na profilaci školy se stejnoměrně podílí všechny obory.

Školu navštěvují děti s různou mírou nadání. Naším zájmem je umožnit co největšímu počtu dětí projít kultivací vzdělávacího procesu umělecké výuky a výchovy. Hlavním cílem práce pedagogů je snaha přidat všem dětem do jejich osobní duševní výbavy jakýsi vklad přidané hodnoty: Citlivé vnímání umění – světa tónů, barev, tvarů a pohybu, kam se člověk vždy může obracet v touze prožít víc, než co lze vyjádřit slovy.

 

3.1 Cíle

 • uspokojit potřeby společnosti pečovat o děti, vzdělávat je a vychovávat, starat se o ně, účelným využíváním volného času dětí předcházet sociálně patologickým jevům
 • připravit mimořádně talentované žáky ke studiu na vyšším stupni škol uměleckého směru
 • zdokonalit prezentaci školy a zlepšit komunikaci a spolupráci s rodiči
 • usilovat o kvalitní a efektivní školu (učební strategie, podmínky života ve škole, příležitosti)
 • vytvořit příznivé klima školy (sdílené normy a chování, důvěra a partnerství mezi učiteli, učiteli a žáky, učiteli a rodiči, školou a zřizovatelem, školou a veřejností)
 • podpořit tvořivost učitelů, jejich celoživotní vzdělávání a profesní růst
 • komunitní škola, která je nositelkou kulturních tradic v našem regionu s perspektivami vycházejícími z moderních trendů vývoje vzdělávání a výchovy

 

Mezi učiteli a nepedagogickým personálem existuje atmosféra sounáležitosti – dobré vztahy jsou významnou hodnotou. Ve škole je možnost vzájemně se dobře poznat a vytvořit osobní vztahy, proto je zde více pochopení pro tvořivý styl práce.

3.2 Vize

 • pro řešení prostorových podmínek a lepší profesionální činnost školy usilujeme o výstavbu tanečního sálu jako samostatné učebny pro taneční obor
 • realizace nahrávacího studia, jehož pořízení je odvislé od výstavby tanečního sálu
 • vytvoření podmínek pro zkoušky souborů, případně orchestru – využití tanečního sálu, který v současné době slouží jako učebna i jako koncertní sál

4        VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

4.1  Kompetence k umělecké komunikaci

 • Zohledňujeme dispozice žáka potřebné k rozvíjení jeho talentu
 • Vhodnými metodami výuky upevňujeme elementární návyky žáka
 • Vedeme žáka k rozpoznání kvality uměleckého provedení
 • V rámci výchovně vzdělávacího procesu adekvátně slovně a písemně hodnotíme výsledek činností žáka
 • Vhodnou formou interpretujeme zásady zvládnutí úspěchu i neúspěchu
 • Systematicky propojujeme praxi s hudebně teoretickými či historickými poznatky
 • Ve výchovně vzdělávacím procesu využíváme dostupné didaktické pomůcky
 • Využíváme multimédia ve výuce pro vyjádření možné kvality uměleckého nadhledu
 • Hlavní pozornost ve výuce věnujeme obsahu a formě výkladu, metodě, aplikaci zásad a principů a následné analýze

 

4.2  Kompetence osobnostně sociální

 • Na základě komunikace, vzájemného působení a vnímání efektivně prohlubujeme nadání žáka
 • Umožňujeme spolupráci se žáky všech oborů školy
 • Vedeme žáka k zodpovědnosti za společně vykonané dílo
 • Při společných projektech záměrně určujeme nezastupitelné role v týmu
 • Pozorně předcházíme konfliktním situacím
 • Umožňujeme profilaci žáka dle vlastního uvážení
 • Respektujeme individuální potřeby žáka
 • Podporujeme schopnost samostudia
 • Prostřednictvím vhodného studijního materiálu vybízíme žáka k emocionálnímu prožitku uměleckého vyjadřování
 • Koordinujeme přípravu konkrétních tvůrčích počinů

 

4.3 Kompetence kulturní

 • Vedeme žáka k prezentování se na různých kulturních akcích
 • Podporujeme směr budoucích profesních zájmů žáka
 • Prostřednictvím vlastní produkční aktivity formulujeme posluchačský vkus a názor žáka
 • Vnímáme a respektujeme mediální tlak společnosti na uměleckou oblast
 • Soustavným vzděláváním v oboru vedeme žáka k jeho vnitřní potřebě zabývat se uměním i nadále
 • Předáváme umělecké hodnoty dalším generacím
 • Prezentujeme přehled aktuálních kulturních akcí regionu

5       HUDEBNÍ OBOR

Závazné pokyny:

 • Žáci jsou přijímáni na základě úspěšně vykonaného přijímacího řízení.
 • Přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně má nejvýše 2 ročníky a je určeno pro žáky od 5 let.
 • Základní studium I. stupně má 7 ročníků a je určeno pro žáky od 7 let.
 • Základní studium II. stupně má 4 ročníky a je určeno pro žáky od 14 let.
 • Žáci, kteří nenavštěvovali I. stupeň vzdělávání a jsou přijati do II. stupně, začínají učivem 1. ročníku I. stupně.
 • Je-li přijat ke studiu žák starší, než je uvedeno v předchozích bodech, je na základě komisionální zkoušky zařazen do ročníku odpovídajícímu jeho schopnostem, dovednostem a stupni mentálního vývoje.
 • Žák může ve výjimečných případech postoupit do vyššího ročníku v pololetí nebo na konci školního roku na základě úspěšně vykonané komisionální zkoušky.
 • Studium je organizováno formou individuální, skupinové a kolektivní výuky.
 • Po absolvování přípravného studia žáci vykonají talentovou zkoušku do prvního ročníku formou postupové zkoušky.

5.1 Studijní zaměření: Hra na klavír

Charakteristika:

Klavír patří k nejrozšířenějším hudebním nástrojům. Uplatňuje se jako nástroj sólový i doprovodný ke všem hudebním nástrojům, zpěvu a tanečnímu projevu. Rozvíjí u žáka hudební vlohy a odborné znalosti, technické a výrazové schopnosti, hudební a nástrojovou představivost, psychomotorické dovednosti. Žák získává pracovní návyky, sebeovládání, jeho hudební obzor je rozšiřován o poznávání různých hudebních slohů a stylů.

5.1.1     Učební plán

  PS I. stupeň II. stupeň
1.r. 2.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r.
Hra na klavír 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1 1 1            
Kolektivní interpretace[1]         1 1 1 1 1 1 1 1 1

 

5.1.2     Předmět: Hra na klavír

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM

Žák

 • pojmenuje základní části nástroje (klaviatura, pedály, uspořádání strun)
 • vyjmenuje hudební abecedu
 • popíše správné sezení u nástroje
 • určí melodii klesající, stoupající
 • zahraje všemi prsty portamento, legato, staccato
 • při hře rozloží melodii jednoduché lidové písně mezi obě ruce
 • rytmizuje říkadla
 • předvede jednoduché skladby nebo písně náslechem i z not

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: 2 jednoduché skladby nebo písně

I.  stupeň
1.  ročník

Žák

 • aplikuje správné sezení u nástroje
 • vyjmenuje všechny oktávy
 • ví o správném postavení ruky na klaviatuře a uvolnění zápěstí a paže
 • předvede hru v elementární dynamice (f, p)
 • přečte a využije při hře zápis celých, půlových, čtvrťových a osminových not včetně tečky za notou v rozsahu 2 oktáv
 • vytleská metrum liché, sudé (takt 2/4, 3/4, 4/4)
 • použije základní druhy úhozů (portamento, legato, staccato, odtah)
 • vyjmenuje a objasní posuvky (křížek, béčko, odrážka)
 • zahraje jednoduchou skladbu nebo píseň samostatně nebo s doprovodem učitele
 • transponuje jednoduchou píseň do 2 křížků

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: 3 skladby s uplatněním různých prvků, z toho 1-2 zpaměti

2. ročník
Žák

 • správně sedí u nástroje, má správně postavenou ruku
 • ví, co je takt, předznamenání, melodická ozdoba
 • přečte noty v G a F klíči v rozsahu 4 oktáv
 • zahraje s dynamikou (p, f, crescendo, decrescendo)
 • ví o existenci dvojhmatů
 • zahraje stupnici včetně T5 do 3 křížků protipohybem v rozsahu 2 oktáv
 • ví o existenci a funkci pedálu
 • ví, že má hrát rytmicky
 • rozliší náladu skladby
 • k doprovodu písně využije základní harmonické funkce (T, D)

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: 1 stupnice protipohybem, 2 – 3 skladby, z toho 1 barokní nebo klasicistní a 1 – 2 zpaměti

3. ročník
Žák

 • zahraje stupnici včetně T5 do 4 křížků/2 bé protipohybem v rychlejších tempech
 • použije hru dvojhmatů v úhozových variantách
 • ví, co je agogika
 • samostatně prostuduje zadaný notový zápis
 • vyjmenuje základní melodické ozdoby
 • zahraje skladby různých slohových období s využitím pedálu
 • rozliší jednoduché hudební útvary (písňová forma, sonatina)

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: 1 stupnice protipohybem nebo unisono, 2 – 3 skladby, z toho 1 barokní nebo klasicistní a 1 – 2 zpaměti

4. ročník
Žák

 • zahraje stupnici dur i moll včestě T5 v rozsahu 2 oktáv unisono
 • vědomě se kontroluje sluchem při interpretaci skladeb rozličných hudebních slohů a stylů
 • interpretuje skladbu s dynamikou, rytmicky a s agogikou, s odpovídající technikou a využitím pedálu
 • použije elementární melodické ozdoby v hraných skladbách (příraz, nátryl)
 • ví o širším využití nástroje (čtyřruční hra, hudební doprovod)
 • k doprovodu improvizované melodie využije různých stylizací doprovodu 

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: 1 stupnice protipohybem nebo unisono v rychlejším tempu, 2 – 3 skladby, z toho 1 barokní nebo klasicistní a 1 – 2 zpaměti

5. ročník
Žák

 • hraje stupnice, akordy a etudy dur i moll unisono v rozsahu 4 oktáv
 • popíše slohová období (baroko, klasicismus, romantismus)
 • ví o existenci vícedílných hudebních forem
 • samostatně nastuduje novou skladbu
 • použije melodické ozdoby (trylek, skupinka, obal)
 • samostatně zvolí vhodný pedál
 • při hře použije oktávy
 • zahraje skladbu z listu sólově i čtyřručně

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: 1 stupnice protipohybem nebo unisono v rychlejším tempu, 2 skladby, z toho 1 barokní nebo klasicistní, 1 – 2 zpaměti

6. ročník
Žák

 • hraje stupnice a akordy dur a moll v kombinovaném pohybu
 • správně aplikuje obtížnější technické prvky (oktávy, vázání akordů, rozložené akordy)
 • rozliší hudební žánry a slohová období
 • prakticky využije znalosti v oblasti stylové interpretace skladeb
 • zahraje i skladby populární, transkripce slavných skladeb a další
 • samostatně vybere a nastuduje novou skladbu
 • zahraje skladbu se složitějšími rytmy, polyrytmy
 • je schopen jednoduchého rozboru skladeb (variace, rondo, sonatina, sonáta)
 • interpretuje zpaměti zejména přednesovou skladbu

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: 1 stupnice v kombinovaném pohybu, 2 skladby, z toho 1 barokní nebo klasicistní, 1 – 2 zpaměti

7. ročník
Žák

 • hraje stupnice a akordy dur, moll v kombinovaném pohybu v rychlých tempech
 • samostatně rozebere technické a výrazové prvky skladeb
 • samostatně nastuduje skladbu po technické a výrazové stránce
 • má všeobecný kulturní rozhled (historie, současnost)
 • je připraven na absolutorium

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Pokud žák absolvuje studium I. stupně veřejným vystoupením, nemusí vykonat komisionální zkoušku.

II. stupeň
1. ročník

Žák

 • zahraje stupnice dur a moll v kombinovaném pohybu, akordy velký rozklad
 • zahraje skladbu s různým dynamickým odstíněním
 • reaguje na změny temp, samostatně vytvoří fráze a agogiku
 • samostatně vyhledá skladby ze stylového období daného učitelem
 • při interpretaci klade důraz na přednesovou a technickou stránku hry
 • zahraje z listu skladbu přiměřené obtížnosti

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

2. ročník
Žák

 • na vhodně zvolené skladbě prokáže schopnost hry s jemným odstíněním dynamiky, tempového rozlišení, frázování a agogiky
 • zdůvodní způsob interpretace hrané skladby
 • samostatně vytvoří prstoklad ve studované skladbě
 • doprovodí píseň akordickým doprovodem podle kytarových značek
 • zahraje skladbu z listu čtyřručně

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

3. ročník
Žák

 • zná všechny dur a moll stupnice a akordy
 • využije široké škály dynamiky, samostatně určí tempo a agogiku, rozumí složitějšímu frázování
 • má přehled o hudebních slozích, dokáže zahrát i skladby populární, poslechové
 • je schopen sebehodnocení
 • zapojuje se do kulturního dění školy i obce

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

4. ročník
Žák

 • na absolventský koncert vybere a samostatně nastuduje skladby přiměřené svým schopnostem
 • zná základní umělecké směry a skladatele
 • má všeobecný kulturní rozhled
 • dokáže vyjádřit svůj názor nejen na hranou skladbu, ale i na celkový kulturní historický a současný vývoj

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Žák ukončí studium absolventským koncertem nebo komisionální zkouškou, na které předvede 1 – 2 skladby nastudované během školního roku.

[1] Žák může se souhlasem zákonných zástupců a se souhlasem vedení školy docházet do předmětu Kolektivní interpretace i v rozsahu větším, než stanoví učební plán.

5.2  Studijní zaměření: Hra na elektronické klávesové nástroje

Charakteristika:

Elektronické klávesové nástroje (EKN) se uplatňují nejen při sólové a doprovodné hře všech žánrů, ale díky variabilitě zvukových barev, výrazových prostředků a možností MIDI také jako kompoziční a experimentální prostředky v oblasti hudebního aranžmá a kompozice. Neustálý vývoj nástrojových architektur a zvukových syntéz posouvá využití EKN daleko za hranice možností akustických nástrojů.

Hra na nástroj rozvíjí žákovy vlohy, hudební a nástrojovou představivost, psychomotorické schopnosti. Žák si osvojuje a zdokonaluje správnou hráčskou techniku pro klaviaturu a další ovládací prvky a učí se využívat výrazové možnosti konkrétního nástroje. Rozšiřuje svůj hudební obzor poznáváním různých hudebních žánrů, forem a doprovodných stylů.

5.2.1     Učební plán

  PS I. stupeň II. stupeň
1.r. 2.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r.
Hra na EKN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1 1 1            
Kolektivní interpretace[1]         1 1 1 1 1 1 1 1 1

 

5.2.2     Předmět: Hra na elektronické klávesové nástroje

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM
Žák

 • správně sedí nebo stojí u nástroje a má správné postavení ruky na klaviatuře
 • pojmenuje hlavní části nástroje
 • orientaci na klaviatuře prokáže rozdělením klaviatury do oktáv a nalezením všech kláves C – H
 • zvolí zvukový rejstřík a hlasitost reprodukce na jemu známém nástroji
 • při hře jednoduché melodie použije úhoz shora nebo od kláves
 • správně interpretuje elementární rytmiku

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: 2 jednoduché skladby nebo písně

I. stupeň
1. ročník

Žák

 • pojmenuje vnější části nástroje, rozčlení klaviaturu do oktáv a správně přidělí klávesám názvy tónů
 • zvolí zvukový rejstřík a nastaví hlasitost reprodukce
 • vlastními slovy popíše smysl notového klíče a označení taktu
 • čte v G klíči zápis celých, půlových, čtvrťových a osminových not včetně tečky za notou a jednoduchých posuvek
 • použije úhoz shora a od kláves oběma rukama v kvintové poloze ruky
 • zahraje stupnici protipohybem v rozsahu jedné oktávy
 • náslechem zvládne osvojení a interpretaci dvou až čtyřdobého hudebního motivu
 • při poslechu rytmicky přehledné skladby znázorní doby a určí typ metra (sudé, liché)
 • při hře uplatí základní dynamiku (slabě, silně)
 • zahraje zpaměti melodii v rozsahu kvinty s elementárním doprovodem

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: 3 skladby zpaměti s uplatněním různých výrazových prvků

2. ročník
Žák

 • disponuje znalostmi potřebnými pro základní nastavení nástroje (volba zvukové barvy, celkové hlasitosti, příp. doprovodu, tempa)
 • přečte notový zápis v F klíči
 • na základě znalosti správné pozice hráče u nástroje upozorní na nevyhovující podmínky ke hře
 • interpretuje legato, staccato podle zápisu
 • zahraje stupnici včetně T5 s obraty dohromady protipohybem nebo unisono v rozsahu umožněném klaviaturou
 • správně interpretuje notový zápis ze dvouosnovového systému
 • zahraje zpaměti skladbu přiměřené obtížnosti v rozsahu oktávy s elementárním doprovodem levé ruky
 • v interpretované skladbě uplatní libovolný prvek agogiky
 • rozumí hudební terminologii související s interpretovanými skladbami
 • při hře využije dvojhmaty a jednoduché melodické ozdoby

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: 1 stupnice protipohybem, 3 skladby odlišného charakteru, z toho 1 – 2 zpaměti

3. ročník
Žák

 • ke chromatické transpozici použije odpovídající funkci nástroje
 • přečte notový zápis v G a F klíči, noty mimo rozsah klaviatury transponuje do hratelné polohy
 • na základě znalosti správné pozice hráče u nástroje upraví výšku židle nebo klaviatury (s dopomocí učitele)
 • základní akordické značky interpretuje jako akordy
 • procvičované technické a výrazové prostředky využije při hře přednesových skladeb
 • použije základní harmonické funkce (T, S, D) při doprovodu jednoduché melodie
 • při interpretaci akordových značek využije doprovodných možností nástroje, improvizuje při výběru zvukové barvy a stylizaci doprovodu
 • zahraje jednoduchou skladbu z listu (zápis: 1 osnova + akordové značky)

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: 1 stupnice protipohybem nebo unisono, 3 skladby s uplatněním různých studijních problémů, z toho 1 – 2 zpaměti

4. ročník
Žák

 • disponuje dovednostmi potřebnými pro nastavení dalších funkcí nástroje (vrstvení zvukových barev, dílčí hlasitosti) a jejich editaci během hry
 • plně využije možnosti ovládání doprovodné sekce nástroje
 • využije pedálový ovladač pro držení tónu (sustain) nebo k jinému účelu
 • k rozehrání použije hru stupnice včetně T5 s obraty v různých tempech
 • samostatně prostuduje notový zápis jednoduché skladby
 • použije zvládnuté výrazové prostředky při reprodukci skladby, vybere vhodnou zvukovou barvu
 • při interpretaci akordových značek využije doprovodných možností nástroje
 • využije znalost obratů kvintakordu při ovládání generovaného doprovodu
 • je schopen souhry s jiným sólovým nebo doprovodným nástrojem

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: 1 stupnice protipohybem nebo unisono v rychlejším tempu, 3 přednesové skladby odlišného charakteru (z toho 1 polyfonní nebo klasická), 1 – 2 skladby zpaměti

5. ročník
Žák

 • ví o dalších ovládacích prvcích (např. Pitch Bend, Modulation apod.) a způsobu jejich použití
 • ovládá základní operace pro záznam a reprodukci melodie nástrojem
 • při souhře s nástrojem v jiném než C ladění aplikuje na svůj part dle potřeby chromatickou transpozici s využitím odpovídající funkce
 • hrou stupnice kombinovaným způsobem a hrou čtyřzvuku T5 s obraty prokáže rozvoj prstové techniky
 • rozčlení skladbu na jednotlivé části a navrhne využití prvků doprovodného stylu k jejich propojení
 • použije zvládnuté výrazové prostředky pro stylovou reprodukci skladby
 • interpretuje skladby ve složených taktech (např. pětidobých)
 • formálně rozliší vícedílnou hudební skladbu
 • interpretuje zadanou skladbu samostatně nastudovanou s uplatněním sluchové sebekontroly
 • samostatně nastuduje skladbu s generovaným doprovodem

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: 1 stupnice protipohybem nebo unisono v rychlejším tempu, 3 přednesové skladby odlišného charakteru (z toho 1 polyfonní nebo klasická), 1 – 2 skladby zpaměti

6. ročník
Žák

 • zaznamenáním melodie prokáže zvládnutí základní obsluhy sekvenceru nebo jiného záznamového zařízení nástroje
 • zahraje D7 s obraty
 • disponuje základní znalostí MIDI a je schopen funkčně propojit dva nástroje (klaviatury)
 • rozliší typické znaky různých žánrů
 • využije znalosti stylové interpretace při nácviku a hře skladeb
 • využije možností nástroje k přizpůsobení generovaného doprovodu hře ve složených taktech a nepravidelném metru (např. funkce SyncStop)
 • náslechem samostatně nastuduje jednoduchou skladbu (jednohlas + doprovod)

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: 1 stupnice v kombinovaném pohybu, 3 přednesové skladby odlišného charakteru (z toho 1 polyfonní nebo klasická), 1 – 2 skladby zpaměti

7. ročník
Žák

 • při hře využije osvojené technické dovednosti
 • ovládá funkce daného nástroje, využije jeho zvukové a technologické možnosti, propojí získané technické a výrazové dovednosti při interpretaci
 • samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu
 • dle instrukcí komplexně připraví nástroj k interpretaci skladby
 • interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých slohů a žánrů

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Pokud žák absolvuje studium I. stupně veřejným vystoupením, nemusí vykonat komisionální zkoušku.

II. stupeň
1. ročník

Žák

 • zná základní rozdělení EKN do podskupin dle charakteristického způsobu využití (synthesizer, sampler, arranger, workstation)
 • je obeznámen s vnitřní strukturou nástroje a způsobem tvoření zvuku syntézou signálu
 • při úpravě zvukové barvy experimentuje se změnami parametrů syntetizéru
 • citlivě a vhodným způsobem využije libovolný ovládací prvek nástroje při interpretaci
 • samostatně vyhledává a studuje skladby různých stylů a žánrů

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

2. ročník
Žák

 • samostatně nastuduje skladbu z partitury nebo náslechem
 • navrhne způsob použití sekvenceru pro přípravu interpretace nastudované skladby
 • navrhne způsob provedení vybrané skladby (sólově, souborově)
 • při doprovodu přizpůsobí svou hru sólovému partu
 • vytvoří nebo vhodně upraví zvukové barvy pro interpretaci nebo doprovod dané skladby (s ohledem na její obsah a formu)

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

3. ročník
Žák

 • využije zvukové a technologické možnosti a pokročilé funkce nástroje
 • vhodně propojí a kombinuje možnosti více nástrojů

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

4. ročník
Žák

 • komplexně využije doposud získané znalosti a dovednosti k vyjádření svých tvůrčích představ
 • interpretuje prostřednictvím EKN jemu dostupné skladby různých stylů a žánrů, přičemž svou interpretací respektuje obsah a formu díla
 • sleduje nové trendy ve vývoji a využití EKN a zajímá se o ně

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Žák ukončí studium absolventským koncertem nebo komisionální zkouškou, na které předvede 1 – 2 skladby nastudované během školního roku.

[1] Žák může se souhlasem zákonných zástupců a se souhlasem vedení školy docházet do předmětu Kolektivní interpretace i v rozsahu větším, než stanoví učební plán.

 

5.3   Studijní zaměření: Sólový zpěv

Charakteristika:

Každý, kdo má hudební vlohy, rád zpívá, používá svůj hlas jako hudební nástroj. Ovšem k tomu, aby zpíval správně a docílil kultivovaného zpěvního projevu (přinejmenším dovedl rozšířit tónový rozsah hlasu, naučil hlas ovládat v různých dynamických škálách, naučil se hospodařit s dechem, správně intonoval, artikuloval), je důležité vyhledat profesionálního hlasového pedagoga.

Na základě vhodných dispozic a prokázání hudebního talentu formou předzpívání jsou žáci přijímáni do výuky sólového zpěvu. Pro kontrolu správné funkčnosti hlasového aparátu předloží rodiče vyučujícímu na začátku školního roku lékařské potvrzení nebo čestné prohlášení o zdravotním stavu svého dítěte.

5.3.1    Učební plán

  PS I. stupeň II. stupeň
1.r. 2.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r.
Sólový zpěv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1 1 1            
Kolektivní interpretace[1]         1 1 1 1 1 1 1 1 1

 

5.3.2    Předmět: Sólový zpěv

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM
Žák

 • popíše správné držení těla
 • pojmenuje pravidla pěveckého dechu – nádech, pauza, výdech
 • měkce nasadí tón ve střední hlasové poloze
 • artikuluje s důrazem na srozumitelnost textu
 • zazpívá jednoduchou lidovou píseň v dynamice p a mf za doprovodu klavíru
 • předvede intonační jistotu na písni v pomalejším tempu s tónovou podporou klavíru

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: 2 jednoduché lidové písně odlišného charakteru

I. stupeň
1. ročník

Žák

 • aplikuje správné držení těla (vzpřímený postoj, svalstvo ve správném napětí)
 • při zpěvu respektuje pravidla klidného pěveckého dechu (nádech, pauza, výdech)
 • měkce nasadí tón ve střední hlasové poloze i v rychlejším tempu
 • artikuluje s důrazem na srozumitelnost textu i v rychlejších tempech
 • zazpívá jednoduché písně za doprovodu klavíru, keyboardu
 • předvede intonační jistotu na písni v rychlejším tempu s tónovou podporou klavíru nebo keyboardu
 • vysvětlí obsah zpívaného textu a na jeho základě předvede práci s mimikou obličeje

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: 2 písně odlišného charakteru

2. ročník
Žák

 • popíše správný pohyb břicha při bráničním dýchání
 • předvede intonační jistotu na písni či hlasovém cvičení v pomalejším tempu s akordickou podporou klavíru nebo keyboardu
 • zazpívá jednoduchou píseň za doprovodu klavíru nebo keyboardu, s použitím legata a staccata
 • charakterizuje rozdíl mezi hlavovým a hrudním rejstříkem
 • měkce nasadí tón i při přechodu ze střední polohy do dvoučárkované oktávy
 • artikuluje s důrazem na podpoření dramatického obsahu textu
 • pojmenuje klíč, označí takt, ukáže pěvecký part a part doprovodného nástroje
 • správně nastoupí v písních se složitějším doprovodem v pomalém tempu

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: 2 písně odlišného charakteru

3. ročník
Žák

 • předvede správný pohyb břicha při bráničním dýchání
 • uvolní mluvní aparát při artikulaci
 • předvede intonační jistotu na písni či hlasové cvičení v rychlejším tempu s akordickou podporou doprovodného nástroje
 • měkce nasadí tón při přechodu ze střední polohy nahoru (dvoučárkovaná oktáva)
 • ve větším rozsahu předvede práci s mimikou obličeje ve zvolené písni
 • správně nastoupí v písních se složitějším doprovodem v rychlém tempu
 • pojmenuje tóninu, ve které skladba probíhá, zazpívá hlavní opěrné stupně (1., 5., 8.)

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: 2 písně odlišného charakteru se složitějším doprovodem

4. ročník
Žák

 • při zpěvu písně v pomalém tempu předvede správný pohyb břicha při bráničním dýchání
 • předvede intonační jistotu na písni či hlasovém cvičení bez podpory klavíru
 • vyjmenuje základní rozdělení hlasů a seřadí hlasy podle rozsahu (vysoké, střední, hluboké)
 • předvede kantilénovou výstavbu pěvecké fráze
 • zazpívá čistě svůj part ve vícehlasé písni s podporou klavíru
 • pojmenuje základní znaky kultivovaného hlasového projevu
 • předvede použití výrazových prvků korespondujících s obsahem písně
 • uplatní sluchovou sebekontrolu

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: 2 písně odlišného charakteru, z toho 1 ve vícehlasé úpravě

5. ročník
Žák

 • zazpívá čistě part vícehlasé písně bez podpory klavíru
 • předvede intonační jistotu na písni či hlasovém cvičení v rychlejším tempu bez podpory klavíru
 • respektuje vyrovnanost vokálů ve střední hlasové poloze
 • pojmenuje základní znaky hlasové hygieny
 • při zpěvu písně v rychlejším tempu předvede správné brániční dýchání (rychlé brániční nádechy)
 • zazpívá píseň s použitím samostatně zvolených výrazových prvků

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: 1 lidová píseň, 1 umělá píseň

6. ročník
Žák

 • zazpívá píseň s vyrovnáním hlasových rejstříků
 • dodrží vyrovnanost vokálů v celém hlasovém rozsahu
 • respektuje základy hlasové hygieny
 • zazpívá píseň s výrazovým pohybem celého těla
 • zazpívá čistě jednoduchou melodii v polyfonním vedení hlasů
 • popíše propojení hrudního dýchání s bráničním
 • zazpívá kultivovaným způsobem zvolenou píseň

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: 1 lidová píseň v náročnější úpravě, 1 umělá píseň

7. ročník
Žák

 • při zpěvu zvolí adekvátní výrazové prvky odpovídající charakteru písně
 • interpretuje repertoár s doprovodem klávesových, strunných nebo dechových nástrojů
 • na základě sluchové sebekontroly upraví uvolnění hlasového aparátu
 • popíše význam dodržování hlasové hygieny
 • na základě znalosti správné funkce hlasu soustředí pozornost na vyrovnanost hlasových rejstříků
 • v dlouhých pěveckých frázích dodrží kvalitu tónu
 • zazpívá cizojazyčnou píseň
 • na jednoduché písni předvede vícehlasou úpravu

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: 2 písně odlišného charakteru, z toho 1 cizojazyčná

Pokud žák absolvuje studium I. stupně veřejným vystoupením, nemusí vykonat komisionální zkoušku.

II. stupeň
1. ročník

Žák

 • při interpretaci využije zpěvní aparát v rozsahu přesahujícím čistou oktávu
 • v písních uplatní za pomocí mimiky vhodné výrazové prvky
 • s důrazem na vyrovnanost hlasových rejstříků předvede kultivovaný hlasový projev
 • ve střední hlasové poloze zazpívá crescendo a decrescendo na jednom tónu, messa di voce
 • pro potřebu pěvecké pohotovosti dodrží hlasovou hygienu
 • na libovolně zvolené písni předvede zpěv a capella
 • pro obohacení repertoáru zazpívá s důrazem na správnou výslovnost cizojazyčnou píseň
 • náslechem zvládne interpretaci rytmicky složitější písně

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: 2 písně odlišného charakteru (z toho alespoň 1 v cizím jazyce)

2. ročník
Žák

 • zazpívá rytmicky náročnější píseň za doprovodu jednoho i více hudebních nástrojů
 • charakterizuje užívání dobových výrazových prvků
 • popíše způsob samostudia pěvecké literatury
 • zdůvodní volbu dynamického rozlišení jednotlivých frází
 • ovládá pozvolné rozvíjení síly hlasu
 • při poslechu upozorní na nevhodnou interpretaci písně
 • respektuje nutnost výběru rozmanitého repertoáru k nastudování
 • k nastudování písně zvolí náslech nebo vlastní hudební korepetici

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: 2 písně odlišného charakteru ( z toho alespoň 1 v cizím jazyce)

3. ročník
Žák

 • předvede intonační jistotu v písni s velkým melodickým rozsahem
 • na základě hlasové vyspělosti zazpívá píseň obohacenou o složitější výrazové prvky
 • v cizojazyčné písni uplatní správnou artikulaci
 • vícehlasou píseň předvede za doprovodu komorního tělesa nebo a capella
 • dynamickou škálu použije v celém rozsahu hlasového aparátu
 • předvede tónově a výrazově kultivovaný pěvecký projev
 • při interpretaci vhodně začlení pohybové prvky

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: 2 písně odlišného charakteru (z toho alespoň 1 v cizím jazyce)

4. ročník
Žák

 • vhodnou pěveckou technikou v celém rozsahu zazpívá danou skladbu
 • ovládá zpěv tempově i výrazově odlišného klasického nebo populárního repertoáru
 • pochopí význam textu cizojazyčné písně a aplikuje správnou výslovnost textu
 • pohybově a s hereckou nadsázkou vystihne charakter písně
 • k přesvědčivé interpretaci písně využije veškerých dispozic zpěvního aparátu
 • předvede zpěv rozmanitého repertoáru v sólové nebo komorní úpravě

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Žák ukončí studium absolventským koncertem nebo komisionální zkouškou, na které předvede 2 písně nastudované během školního roku (z toho 1 cizojazyčnou).

[1] Žák může se souhlasem zákonných zástupců a se souhlasem vedení školy docházet do předmětu Kolektivní interpretace i v rozsahu větším, než stanoví učební plán.

 

 

5.4 Předmět: Kolektivní interpretace (klávesové nástroje a zpěv)

Charakteristika:

Smyslem předmětu je nabídnout žákovi – instrumentalistovi, zpěvákovi – takové zařazení, které bude splňovat jeho představy o kolektivním vyučování a zároveň bude plnit požadavky na vzdělání v této oblasti. Je na volbě žáka a učitele, kterou činnost z nabídky předmětu Kolektivní interpretace bude preferovat: hudební doprovod, čtyřruční hra, sborový zpěv, komorní zpěv. Cílem je naučit žáky vzájemné spolupráci a respektu při hře nebo zpěvu a vypěstovat v nich zodpovědnost za společnou práci a její výsledek.

I. stupeň
Žák

 • je seznámen s rozdílností individuální a kolektivní výuky
 • pojmenuje správné zásady sociálního začlenění do kolektivu (spolehlivost, přizpůsobivost, ohleduplnost, docházka)
 • aplikuje své hudební cítění v souhře s ostatními hráči či zpěváky
 • interpretací skladby prokáže aktivní využití děleného nácviku
 • respektuje přidělení úlohy v týmu

II. stupeň
Žák

 • předvede zřetelnou artikulaci notového zápisu
 • je schopen souhry s ostatními nástroji nebo hlasy
 • předvede správnou intonaci interpretované skladby
 • interpretací skladby prokáže orientaci v partituře
 • se při souhře s ostatními nástroji a hlasy vhodně přizpůsobí v dynamice, rytmu, agogice, frázování
 • respektuje a diskutuje rozdílné názory na danou skladbu
 • plně využije dovednosti sólového interpreta ve prospěch týmu

5.5   Studijní zaměření: Hra na housle

Charakteristika:

Housle jsou nástroj s velmi širokou možností uplatnění v sólové a komorní hře i v různých typech orchestrů a souborů. Žáci se seznamují s různými hudebními styly a žánry. Hra na housle spojená s náslechovou metodou rozvíjí hudební, fyziologické i intelektuální dovednosti žáka a obohacuje jeho citové vnímání a hudební představivost.                                                                                             

5.5.1     Učební plán

  PS I. stupeň II. stupeň
1.r. 2.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r.
Hra na housle 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1 1 1            
Kolektivní interpretace[1]         1 1 1 1 1 1 1 1 1

 

5.5.2     Předmět: Hra na housle

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM
Žák

 • pojmenuje základní části nástroje
 • předvede základní postoj při hře a držení nástroje
 • levou rukou předvede hru v durovém prstokladu a pravou rukou přechody smyčce přes 2 struny
 • zahraje jednoduchou skladbu se zapojením základní smykové a dynamické techniky

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: 1 píseň nebo  skladba

I. stupeň
1. ročník

Žák

 • levou rukou zahraje v durovém a mollovém prstokladu a pravou rukou přechody smyčce přes 3 struny
 • předvede pohyb levé paže po hmatníku v základu pro stupnice na jedné struně s využitím a 5. polohy
 • zahraje lidovou píseň s doprovodem ze zápisu i zpaměti v rozsahu g – a2 podle daného zápisu
 • použije základní druhy artikulací (tenuto, legato, staccato)

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: 2  skladby , z toho 1 zpaměti

2. ročník
Žák

 • při hře prokáže samostatnou pohyblivost jednotlivých prstů, důraz na dynamiku a zaměření na kvalitu tónu
 • použije základní druhy rytmických a dynamických artikulací při práci se smyčcem včetně tečky u noty, hry détaché, legato, ligatura, nácvik martelé středem a horní částí smyčce
 • zahraje stupnice durové od prázdných strun a 1. prstu (dvouoktávové přes 3 struny s použitím 3. polohy) včetně T5
 • zahraje skladbu s různými doprovody (druhý nástroj nebo playback)

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: 1 stupnice dur včetně T5, 2 skladby (z toho 1 zpaměti)

3. ročník
Žák

 • zahraje skladbu náročnější na pohyblivost prstů a hmatovou jistotu společně s intonací a hrou dvojhmatů s použitím prázdné struny
 • v rámci probrané látky použije agogiku, dynamiku a melodické ozdoby
 • využije kombinace smyků détaché, legato, martelé, staccato
 • zahraje stupnice mollové od prázdných strun (dvouoktávové přes 3 struny s použitím 3. polohy včetně T5)

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: 1 stupnice moll včetně T5, 2 skladby – 1 zpaměti

4. ročník
Žák

 • při hře uplatní sluchovou sebekontrolu
 • využije smyky v triolách s akcenty, tečkovaný rytmus, synkopické legato, základní
 • nácvik řadového staccata
 • zahraje stupnice mollové od 1. prstu (dvouoktávové přes 3 struny s použitím 3. polohy včetně T5)
 • interpretuje skladby různých žánrů
 • použije zvládnuté výrazové prostředky pro reprodukci skladby

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: 1 stupnice moll včetně T5, 3 skladby – z toho 1 zpaměti

5. ročník
Žák

 • při interpretaci skladeb využije zvládnuté výrazové prostředky podle daného hudebního období
 • prezentuje kvalitní tón, tvorbu fráze a přednes
 • zahraje stupnici dur a moll v rozsahu 2 oktáv v rychlejších tempech a rytmech přes 3 struny s použitím 3. polohy včetně T5
 • použije techniku pomocných hmatů (přehmaty, flažolety, spiccato, nátryl a trylek)

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: 1 stupnice dur a 1 moll včetně T5, 3 skladby odlišného charakteru, z toho 1 zpaměti

6. ročník
Žák

 • zahraje détaché a legato přes struny v rychlejších tempech a rytmech
 • předvede stupnice dur a moll ve 3 oktávách včetně T5 v rychlejších tempech
 • využije hru z listu k upevnění techniky a pohotovosti
 • při hře upevní intonační jistotu hry, sluchovou sebekontrolu a správné frázování

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: 1 stupnice dur a 1 moll včetně T5, 3 přednesové skladby odlišného charakteru

7. ročník
Žák

 • využije osvojené technické dovednosti a celý intonační rozsah nástroje
 • disponuje kvalitním tónem a citlivým uplatněním dynamiky a agogiky
 • orientuje se v hudebních obdobích, rozpozná charakter skladby, frázování
 • samostatně nastuduje zadanou skladbu

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Pokud žák absolvuje studium I. stupně veřejným vystoupením, nemusí vykonat komisionální zkoušku.

II. stupeň
1. ročník

Žák

 • při interpretaci skladeb použije rozvinuté výrazové a technické dovednosti, kulturu tónu a čistou intonaci
 • vyřeší technické problémy při hře
 • užije veškeré artikulační a agogické prostředky

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: 1 – 2 skladby většího rozsahu nastudované během školního roku

2. ročník
Žák

 • na vhodně zvolené skladbě prokáže schopnost hry s jemným odstíněním dynamiky, tempového rozlišení, frázování a agogiky
 • zdůvodní způsob interpretace hrané skladby
 • samostatně vytvoří prstoklad ve studované skladbě

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

3. ročník
Žák

 • zná všechny dur a moll stupnice a akordy
 • využije široké škály dynamiky, samostatně určí tempo a agogiku, rozumí složitějšímu frázování
 • má přehled o hudebních slozích, dokáže zahrát i skladby populární, poslechové
 • je schopen sebehodnocení
 • zapojí se do kulturního dění školy i obce

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

4. ročník
Žák

 • na absolventský koncert vybere a nastuduje skladby přiměřené svým schopnostem
 • zná základní umělecké směry a skladatele, uplatní hlavní zásady interpretace skladeb různých stylů a žánrů
 • má všeobecný kulturní rozhled
 • dokáže vyjádřit svůj názor nejen na hranou skladbu, ale i na celkový kulturní historický a současný vývoj

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Žák ukončí studium absolventským koncertem nebo komisionální zkouškou, na které předvede 1 – 2 skladby nastudované během školního roku.

[1] Žák může se souhlasem zákonných zástupců a se souhlasem vedení školy docházet do předmětu Kolektivní interpretace i v rozsahu větším, než stanoví učební plán.

5.6   Studijní zaměření: Hra na kytaru

Charakteristika:

Kytara je nástroj sólový i doprovodný všestranně využitelný v různých hudebních stylech. Žáci se seznamují s různými žánry a slohovými obdobími a svoje poznatky pak realizují vlastní hrou i spoluprací s dalšími žáky. Do výuky jsou přijímáni žáci s hudebním talentem a vhodnými tělesnými a duševními schopnostmi. Ve II. stupni lze výuku rozšířit o seznámení s technikami elektrické kytary a počítačovým zpracováním hudby. Žák si osvojuje a zdokonaluje správnou hráčskou techniku a učí se využívat výrazové možnosti nástroje. Rozšiřuje svůj hudební obzor poznáváním různých hudebních žánrů, forem a doprovodných stylů.

 

5.6.1     Učební plán

  PS I. stupeň II. stupeň
2.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r.
Hra na kytaru[1] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1 1            
Kolektivní interpretace[2]       1 1 1 1 1 1 1 1 1

 

 

5.6.2    Předmět: Hra na kytaru

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM
Žák

 • osvojí si základní hudební návyky
 • uplatní zásady správné péče o nástroj
 • využije správnou držení těla a nástroje při hře
 • při hře využije rytmické dělení 4 – 2 – 1, hru na ozvěnu
 • zopakuje rytmus zahraný/zatleskaný učitelem
 • vytvoří tón správnou technikou pravé ruky
 • správně postaví levou ruku na hmatníku

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: 2 jednoduché  skladby nebo písně

I. stupeň
1. ročník

Žák

 • má osvojeny základní hudební návyky, péče o nástroj, základní postoj při hře, držení nástroje
 • předvede správné nasazení tónu levou rukou na prázdných strunách
 • vytvoří tón a nasadí pomocí pravé ruky v základní pozici
 • využije rytmické dělení nota celá – nota čtvrťová včetně pomlk v taktech 2/4, 3/4, 4/4
 • po učiteli zopakuje na nástroj krátký rytmický útvar
 • využije rozsah nástroje g1 – g2
 • zahraje akordy v základní pozici
 • zahraje jednoduchou přednesovou skladbu bez doprovodu
 • provede údržbu nástroje a výměnu strun

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: stupnice + etuda + lidová píseň

2. ročník
Žák

 • dodrží kvalitu hry v základní pozici
 • ví, co je takt, předznamenání, správně interpretuje akordické značky
 • při hře použije rozsah nota celá – osminová včetně tečky u noty
 • zahraje v rozsahu c1 – a2, stupnice do 2 křížků/bé včetně T5
 • udrží tempo skladby při souhře s dalším nástrojem
 • zanalyzuje rytmickou strukturu skladby a navrhne jednoduchý doprovod

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: stupnice + etuda + přednesová skladba

3. ročník
Žák

 • předvede svoji hudebnost na vhodných skladbách
 • zlepší kvalitu tónu a hru akordů
 • použije agogiku a dynamiku
 • využije znalost tónin a kadencí při hře doprovodu
 • zahraje v rozsahu e – c3 chromaticky
 • rytmicky se orientuje v taktech čtvrťových, osminových, alla breve
 • zahraje stupnici do 3 křížků/bé včetně T5

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: stupnice včetně T5 + etuda + přednesová skladba

4. ročník
Žák

 • předvede hru v polohách
 • hrou etud předvede technické dovednosti
 • předvede hmatovou jistotu mimo základní polohu
 • využije dynamické a tempové prvky
 • v doprovodu písně použije rozložené akordy
 • zahraje stupnici do 4 křížků/bé včetně harmonické kadence
 • využije základy hry barré hmatů
 • správně drží trsátko, provede správně úhoz
 • vyjmenuje typy trsátek dle tvaru, materiálu, tloušťky
 • použije alternate picking

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: stupnice včetně T5 + etuda + 2 přednesové skladby

5. ročník
Žák

 • využije hru v polohách, malé a velké barré, hru rozložených akordů a stupnicových běhů
 • použije náročnější hmaty (přechody pozic) a těžší rytmické varianty (trioly, sextoly, synkopy)
 • samostatně a tvůrčím způsobem nastuduje zadanou skladbu
 • vyřeší změny temp a tónin ve skladbách
 • osvojí si techniku legato ve vzestupných hmatech
 • využije hru shora
 • předvede doprovodnou hru akordů trsátkem
 • správně kotví pravou ruku

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: stupnice včetně T5, 2 etudy

6. ročník
Žák

 • realizuje doprovodnou a přednesovou hru
 • naplánuje techniku hry v pozicích
 • tvůrčím způsobem dotvoří doprovody skladeb
 • dbá na čistotu hry, správné frázování a užití melodických ozdob
 • vyjmenuje tabulaturní zkratky
 • hraje v šestnáctinovém dělení
 • orientuje se v pentatonické stupnici
 • správně intonuje vytažení struny

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: stupnice včetně harmonické kadence, 2 etudy

7. ročník
Žák

 • ovládá nástroj po stránce technické
 • disponuje kvalitním tónem, umí pracovat s dynamikou a agogikou
 • orientuje se v hudebních obdobích, rozpozná charakter skladby, frázování
 • nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu
 • hraje s metronomem a automatickým doprovodem
 • využije hammering, pull-off, tapping pravé ruky
 • je schopen improvizace a hry v groove

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Pokud žák absolvuje studium I. stupně veřejným vystoupením, nemusí vykonat komisionální zkoušku.

II. stupeň
1. ročník

Žák

 • analyzuje náladu skladby a navrhne vlastní dynamiku
 • provede výměnu strun a seřízení nástroje
 • orientuje se v notovém zápisu, vyřeší technické problémy při hře, např. prstoklad malíčků, vhodné frázování – úhoz
 • vhodně užije zvládnuté artikulační a agogické prostředky a melodické ozdoby

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: doprovod písně + 1 – 2 nastudované skladby

2. ročník
Žák

 • rozpozná a zahraje tečkovaný rytmus
 • zahraje synkopu a obraty akordů ve vyšší poloze

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: doprovod 1 – 2 písně + 2 etudy

3. ročník
Žák

 • charakterizuje užívání dobových výrazových prvků
 • vyjádří svůj vztah k určitým hudebním žánrům
 • vyhledá si skladbu podle svého naturelu a technických možností
 • zvládá drobné úpravy ladění (podladění „dropped d“)

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: doprovod 1 – 2 písní + 2 etudy

4. ročník
Žák

 • ovládá hudební nástroj
 • má všeobecný kulturní rozhled
 • zná základní umělecké směry a skladatele

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Žák ukončí studium absolventským koncertem nebo komisionální zkouškou, na které předvede 1 – 2 skladby nastudované během školního roku.

 

5.7   Předmět: Kolektivní interpretace (smyčcové a strunné nástroje)

Charakteristika:

Cílem je naučit žáky vzájemné spolupráci, respektování se při hře, efektivnímu využívání získaných dovedností v praxi při souhře s dalšími nástroji a vypěstovat v nich odpovědnost za společnou práci a její výsledek. V rámci komorní a souborové hry vznikají různá hudební seskupení, např. dueta, tria atd. i v různých nástrojových sestavách, podle možností a schopností žáků.

I. stupeň
Žák

 • s pomocí učitele připraví nástroj k výuce
 • akceptuje systém nácviku a práce v KH
 • rytmicky a intonačně zvládne svůj part
 • využije dovednosti sólového hráče ve prospěch „týmu“
 • při hře použije stylové frázování

II. stupeň
Žák

 • samostatně zvládne přípravu nástroje na kolektivní výuku
 • při interpretaci aplikuje vyjadřovací prostředky typické pro různá stylová období
 • rytmicky a intonačně realizuje svůj part v rámci souhry
 • realizuje nácvik a prezentaci skladeb za minimální účasti pedagoga
 • dotvoří skladbu pomocí správně volených výrazových prostředků
 • při hře využije intonační představivost a sluchově kontroluje skladbu

[1] Od 4. ročníku I. stupně může být ve výuce použita elektrická kytara.

[2] Žák může se souhlasem zákonných zástupců a se souhlasem vedení školy docházet do předmětu Kolektivní interpretace i v rozsahu větším, než stanoví učební plán.

5.8   Studijní zaměření: Hra na zobcovou flétnu

Charakteristika:

Zobcová flétna je vhodný přípravný nástroj pro všechny dechové nástroje dřevěné a při správném usměrňování žáka i pro nástroje žesťové. Žáci se při výuce hry na zobcovou flétnu naučí správně dýchat, nasazovat tón a frázovat. Rychle dosáhnou možnosti společné souhry se stejnými či jinými nástroji, čímž se tříbí jejich hudební sluch, smysl pro rytmus a schopnost harmonického cítění. U každého žáka je vyžadováno lékařské potvrzení nebo čestné prohlášení rodičů o dobrém zdravotním stavu.

 

5.8.1     Učební plán

  PS I. stupeň II. stupeň
1.r. 2.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r.
Hra na zobcovou flétnu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1 1 1            
Kolektivní interpretace[1]         1 1 1 1 1 1 1 1 1

 

 

5.8.2     Předmět: Hra na zobcovou flétnu

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM
Žák

 • pojmenuje základní části nástroje
 • předvede základní postoj při hře, držení nástroje (zpočátku za spodní díl)
 • použije správné dýchání, od počátku se nadechuje ústy
 • nasadí tón pomocí hlásky „t“, „d“
 • zahraje zápis celých, půlových a čtvrťových not včetně pomlk, využije hry na ozvěnu, zopakuje rytmus, který mu učitel zahraje/zatleská
 • zahraje v rozsahu nástroje d1 – d2 v taktech 3/4, 4/4
 • interpretuje jednoduchou skladbu, zpravidla lidovou píseň s doprovodem i samostatně

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: 2 jednoduché lidové písně, z toho jedna zpaměti

I. stupeň
1. ročník
Žák

 • pojmenuje základní části nástroje
 • předvede základní postoj při hře, držení nástroje (zpočátku za spodní díl)
 • použije správné dýchání, od počátku se nadechuje ústy
 • nasadí tón pomocí hlásky „t“, „d“
 • zahraje zápis celých, půlových a čtvrťových not včetně pomlk v taktech 2/4, 3/4, 4/4
 • zopakuje na nástroj krátký rytmický útvar podle vzoru učitele
 • zahraje v rozsahu nástroje c1 – f2 s důrazem na zvládnutí spodního rejstříku (c1)
 • použije základní druhy artikulací (tenuto, legato, staccato)
 • interpretuje jednoduchou přednesovou skladbu s doprovodem i samostatně

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: 2 jednoduché  skladby, jedna zpaměti

2. ročník
Žák

 • využije správné brániční dýchání
 • na stupnicích a akordech procvičí prstovou techniku
 • rytmicky rozliší noty celé –osminové včetně tečky u noty
 • zahraje v rozsahu c1 – a2 stupnice do 2 křížků/bé včetně T5
 • zahraje jednoduchou skladbu s doprovodem jiného nástroje
 • interpretaci svého partu přizpůsobí hudebnímu podkladu na CD

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: stupnice, 2 etudy – pokud se jedná o lidové písně, jedna zpaměti

3. ročník
Žák

 • použije agogiku a dynamiku
 • využije elementární melodické ozdoby
 • zahraje v rozsahu nástroje c1 – c3
 • rytmizuje v taktech čtvrťových, osminových, alla breve
 • zahraje stupnice do 3 křížků/b, včetně T5

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: stupnice včetně T5, 2 etudy

4. ročník
Žák

 • zahraje stupnice, akordy, etudy ve vyšších tempech
 • zahraje v rozsahu nástroje c1 – d3 včetně chromatických tónů
 • dodrží nádechy ve skladbě, správně frázuje
 • zahraje stupnice do 4 křížků/bé včetně T5 v různých artikulacích
 • rozšíří svůj hudební rozhled výběrem skladeb různých slohových a stylových období
 • zahraje skladbu s využitím výrazových prostředků (melodické ozdoby, artikulace)

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: stupnice včetně T5, 2 etudy

5. ročník
Žák

 • využije výrazové prostředky při nácviku přednesových skladeb, rozliší jejich použití v daném hudebním období
 • při práci s dechem respektuje jeho vliv na kvalitu tónu, tvorbu frází a přednes
 • samostatně a tvůrčím způsobem interpretuje skladbu
 • využije alternativní hmaty

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: stupnice včetně T5, 2 etudy

6. ročník
Žák

 • interpretuje klasickou literaturu pro zobcovou flétnu
 • správně využije dechovou techniku při hře dlouhých frází
 • s použitím správné artikulace na vhodné etudě předvede techniku násobného staccata
 • pro upevnění techniky hry využije maximální tempové rozpětí
 • použije melodické ozdoby v souladu s charakterem skladby

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: stupnice včetně T5, D7, 2 etudy

7. ročník
Žák

 • ovládá nástroj po stránce technické
 • tvůrčím způsobem využije dynamiku a agogiku
 • orientuje se v hudebních období, rozpozná charakter skladby
 • samostatně nastuduje zadanou skladbu

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Pokud žák absolvuje studium I. stupně veřejným vystoupením, nemusí vykonat komisionální zkoušku.

II. stupeň
1. ročník

Žák

 • použije různé způsoby artikulace
 • aplikuje hru násobného staccata
 • využije moderní techniky a melodické ozdoby k dosažení širokého spektra technických a výrazových možností nástroje
 • využije různé typy zobcových fléten (S, A, T, B)

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: stupnice včetně T5, D7, 2 etudy

2. ročník
Žák

 • využije moderní techniky hry a melodické ozdoby
 • analyzuje náladu skladby a navrhne vlastní dynamiku
 • poslechem nahrávek či vlastní interpretací se seznámí s hudbou různých stylových období a současných žánrů
 • nastuduje přednesové dílo adekvátní obtížnosti
 • využije tenorovou či basovou flétnu

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: stupnice včetně T5, D7, 2 etudy

3. ročník
Žák

 • zahraje obtížnější skladbu s využitím moderních technik
 • použije celou škálu barevnosti nástroje
 • na základě poslechu samostatně vybere skladbu k vlastnímu studiu
 • podílí se na řešení technických úskalí přednesové skladby
 • zahraje na všechny druhy zobcových fléten

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: stupnice včetně T5, D7, 2 etudy

4. ročník
Žák

 • využije široké spektrum technických a výrazových možností nástroje
 • zaměří se na hudební styl, který mu nejvíce vyhovuje
 • využije své znalosti a dovednosti při hře s využitím tenorové či basové flétny
 • se inspiruje návštěvami koncertů a kulturních akcí

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Žák ukončí studium absolventským koncertem nebo komisionální zkouškou, na které předvede 1 – 2 skladby nastudované během školního roku.

[1] Žák může se souhlasem zákonných zástupců a se souhlasem vedení školy docházet do předmětu Kolektivní interpretace i v rozsahu větším, než stanoví učební plán.

5.9   Studijní zaměření: Hra na příčnou flétnu

Charakteristika:

Příčná flétna je dřevěný dechový nástroj širokých možností uplatnění. Žáci interpretují skladby sólově a také mohou být zařazeni do menších či větších komorních a orchestrálních těles různého složení. Je vyžadováno lékařské potvrzení nebo čestné prohlášení rodičů o dobrém zdravotním stavu.

 

5.9.1     Učební plán

  PS I. stupeň II. stupeň
1.r. 2.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r.
Hra na příčnou flétnu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1 1 1            
Kolektivní interpretace (8)         1 1 1 1 1 1 1 1 1

 

5.9.2     Předmět: Hra na příčnou flétnu

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM
Žák

 • pojmenuje základní části nástroje
 • sestaví nástroj a uplatní základní zásady správné jeho údržby
 • předvede správné držení nástroje a postoj při hře
 • použije správné dýchání s oporou bránice
 • vytvoří tón na hlavici a palcovou flétnu
 • zahraje na 3 doby tón položený na dechu a nasazovaný na hlásku „tü“
 • zahraje zápis čtvrťových, půlových a celých not včetně pomlk
 • zahraje tóny chromaticky od f1 po c2
 • interpretuje jednoduchou skladbu ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu
 • interpretuje lidovou píseň s doprovodem i samostatně

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: 2 jednoduché lidové písně, z toho 1 zpaměti

(8) Žák může se souhlasem zákonných zástupců a se souhlasem vedení školy docházet do předmětu Kolektivní interpretace i v rozsahu větším, než stanoví učební plán.

I. stupeň
1. ročník

Žák

 • popíše historii a vývoj nástroje
 • pojmenuje základní části nástroje, sestaví jej a zvládne jeho údržbu
 • správné postavení rtů, zubů a jazyka využije při tvorbě tónu
 • opraví postoj při hře a držení nástroje
 • zahraje tón, nasadí na hlásku „t“, při hře dlouhých tónů též zřetelně ukončí tón
 • správně použije funkci bránice při dýchání a hraní
 • zahraje v rozsahu g1 – c3 v základní artikulaci (tenuto, legato)
 • zvládne rytmické dělení 4 – 2 – 1 včetně pomlk, hraje v taktech 2/4, 3/4, 4/4
 • po učiteli zopakuje jednoduchý rytmus nebo melodii
 • zahraje stupnici do 1 křížku/bé včetně T5 (velký a malý rozklad)
 • zahraje jednoduchou přednesovou skladbu nebo lidovou píseň sólově i s doprovodem

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: stupnice včetně T5 podle zvládnutého rozsahu a 2 cvičení z probírané látky

2. ročník
Žák

 • uplatní správný postoji při hře
 • rozpozná a opraví chybu kvality tónu, jeho nasazení i ukončení
 • zahraje znělé rovné dlouhé tóny i jejich oktávy
 • předvede hmaty tónů chromaticky d1 – d3 (případně c1 – g3)
 • při tvoření tónu použije správné směrování dechového sloupce
 • správně interpretuje označení taktu, předznamenání
 • použije základní výrazové prostředky: artikulace, dynamika, tempo
 • zahraje noty i pomlky celé – osminové včetně tečky u noty
 • zahraje stupnici do 2 křížků/bé včetně T5 (velký a malý rozklad)
 • zahraje jednoduchou přednesovou skladbu nebo lidovou píseň sólově i s doprovodem

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: stupnice včetně T5 podle zvládnutého rozsahu a 2 cvičení z probírané látky

3. ročník
Žák

 • zahraje znělé rovné dlouhé tóny crescendo a decrescendo i jejich oktávy se správnou podporou dechu a bránice
 • zřetelně nasadí i ukončí tón
 • podle potřeby využije pomocné hmaty
 • při interpretaci skladeb správně použije značení dynamiky, artikulace, tempa
 • rytmicky se orientuje v taktech čtvrťových, osminových, alla breve
 • správně interpretuje tečkovaný a synkopický rytmus
 • zahraje skladbu s jednoduchými melodickými ozdobami
 • zahraje jednoduchou skladbu z listu
 • aplikuje oktávovou transpozici
 • je schopen souhry s dalším nástrojem (duo, trio, klavír, kytara)

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: stupnice včetně T5 podle zvládnutého rozsahu a 2 cvičení z probírané látky

4. ročník
Žák

 • zahraje tóny přes celý rozsah nástroje (chromaticky c1 – c4)
 • zahraje stupnici do 4 křížků/bé včetně T5
 • při hře staccato využije správné nasazení tónu a dechovou oporu
 • příslušné etudy a skladby interpretuje s pomocí správně volených výrazových prostředků
 • použije vhodnou artikulaci, případně melodické ozdoby
 • na svůj part aplikuje transpozici
 • zahraje skladby různých žánrů s doprovodem jiného nástroje nebo playbacku

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: stupnice včetně T5 a 2 cvičení z probírané látky odlišného charakteru

5. ročník
Žák

 • dodrží plynulost a délku výdechu
 • zahraje oktávy v legátu + alikvotní tóny
 • interpretuje složitější rytmické útvary (trioly, kvintoly, sextoly)
 • při hře melodických ozdob použije pomocné trylkové hmaty
 • interpretací vhodně zvolené etudy prokáže rytmickou jistotu, artikulační přesnost, frázování, dynamiku
 • zahraje skladby v různých hudebních stylech

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: stupnice včetně T5 a 2 cvičení z probírané látky odlišného charakteru

6. ročník
Žák

 • zahraje stupnici včetně T5 v rychlejším tempu, tenuto, legato, staccato, použije dvojitý jazyk
 • využije širší škálu výrazových prostředků v oblasti dynamiky, tempa, artikulace, agogiky
 • použije vhodným způsobem melodické ozdoby při hře přednesových skladeb
 • zahraje skladbu populární nebo transkripci skladby pro jiný nástroj
 • hraje sólově i v různých komorních uskupeních

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: stupnice včetně T5 a 2 cvičení z probírané látky odlišného charakteru

7. ročník
Žák

 • zvládne nástroj po stránce technické
 • samostatně nastuduje zadanou skladbu
 • samostatně rozpozná a opraví chyby v intonační čistotě, kvalitě tónu, rytmice, artikulaci, frázování, dynamice, tempu a agogice
 • použije vhodným způsobem melodické ozdoby
 • orientuje se v hudebních stylech, rozpozná charakter skladby a určí správný způsob jejího provedení

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Pokud žák absolvuje studium I. stupně veřejným vystoupením, nemusí vykonat komisionální zkoušku.

II. stupeň
1. ročník

Žák

 • vhodně volené etudy a skladby zahraje s rytmickou přesností, artikulační jistotou, výraznou dynamikou, správným frázováním, s použitím vhodného tempa a agogiky
 • popíše odlišnosti flétnové hry v různých stylových obdobích
 • zahraje zpaměti

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: stupnice včetně T5 a 2 cvičení z probírané látky odlišného charakteru

2. ročník
Žák

 • při hře vhodně zvolené etudy nebo skladby využije všechny zvládnuté výrazové prostředky
 • samostatně vyřeší konkrétní technický problém v zadané skladbě
 • při hře přednesových skladeb správně použije složené melodické ozdoby
 • zahraje skladby populární nebo transkripce známých skladeb

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: stupnice včetně T5 a 2 cvičení z probírané látky odlišného charakteru

3. ročník
Žák

 • při hře vhodných etud a přednesových skladeb dbá na správné frázování, nádechy, dynamiku, procvičuje plynulé spoje legato, znělé staccato
 • samostatně nastuduje zadanou skladbu
 • při interpretaci skladeb různých stylů a žánrů použije vhodnou artikulaci, frázování, agogiku, dynamiku a tempo
 • orientuje se v hudebních období, rozpozná charakter skladby, kvalitu provedení na koncertech nebo hudebních nosičích

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: stupnice včetně T5 a 2 cvičení z probírané látky odlišného charakteru

4. ročník
Žák

 • ovládá nástroj po stránce technické,
 • při hře samostatně kontroluje dechovou ekonomii, intonační čistotu, kvalitní tón, rytmickou přesnost, artikulační jistotu, správné frázování a dynamiku, vhodné tempo a agogiku
 • má zájem o kulturní život, dle svých možností a zájmů se zapojuje do kulturního dění
 • zná základní umělecké směry a skladatele, má všeobecný kulturní rozhled
 • má základní přehled o flétnové literatuře, jejích významných autorech a interpretech

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Žák ukončí studium absolventským koncertem nebo komisionální zkouškou, na které předvede 1 – 2 skladby nastudované během školního roku.

[1] Žák může se souhlasem zákonných zástupců a se souhlasem vedení školy docházet do předmětu Kolektivní interpretace i v rozsahu větším, než stanoví učební plán.

5.10   Studijní zaměření: Hra na klarinet

Charakteristika:

Klarinet je nástroj všestranného využití v různých hudebních žánrech. Žáci se seznamují s různými hudebními styly, tyto skladby interpretují jak sólově, tak i v rámci komorní hry. Do výuky jsou přijímáni žáci s hudebním nadáním a potřebnými fyzickými dispozicemi. Je vyžadováno lékařské potvrzení nebo čestné prohlášení rodičů o dobrém zdravotním stavu.

 

5.10.1     Učební plán

  I. stupeň II. stupeň
1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r.
Hra na klarinet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1            
Kolektivní interpretace[1]     1 1 1 1 1 1 1 1 1

 

 

5.10.2     Předmět: Hra na klarinet

I. stupeň
1. ročník

Žák

 • zná historii nástroje, jeho vznik a vývoj
 • sestaví nástroj a připraví ho ke hře, chápe funkci plátku
 • při tvorbě tónu si uvědomí funkci dechu a práci jazyka
 • nasadí na hlásku „t“
 • zahraje dlouhé tóny p – f – p
 • ovládá spodní rejstřík e – a1 včetně rytmického dělení 4 – 2 – 1 a základních artikulací (tenuto, staccato, legato)
 • při hře tónů e, f použije oba malíčky
 • zahraje v rozsahu e – g2 (c3)
 • zahraje durovou stupnici ve zvládnutém rozsahu včetně T5 s velkým rozkladem
 • interpretuje jednoduchá cvičení v základních rytmech a artikulacích
 • interpretuje elementární přednesové skladby (lidové písně) s doprovodem i sólově

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška:

stupnice podle zvládnutého rozsahu a 2 cvičení z probírané látky

2. ročník
Žák

 • vytvoří pevný a znělý tón
 • zahraje přechod ze spodního do vrchního rejstříku včetně legata ve spojení a1 – h1, a1 – c2, g1 – h1, g1 – c2
 • využije vedlejší hmaty a střídání malíčků u tónů e, f, h1, c2
 • zahraje v rozsahu e – c3(d3) stupnici do 2 křížků/bé včetně T5, D7
 • spolupracuje s dalším nástrojem (klarinetové duo, klavír atd.)

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: stupnice včetně T5 a 2 cvičení z probírané látky

3. ročník
Žák

 • využije hru v základních artikulacích k procvičení prstové techniky
 • při hře správně interpretuje tečkovaný rytmus a synkopy
 • zahraje v rozsahu e – c3 (f3, g3)
 • zahraje durovou stupnici do 4 křížků/bé včetně T5 a stupnici chromatickou
 • využije střídání malíčků a vedlejší hmaty při hře dalších tónů

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: stupnice včetně T5 a 2 cvičení z probírané látky

4. ročník
Žák

 • zná funkci plátku a vliv jeho kvality na tvorbu tónu
 • hraje více f než p, s ohledem na práci s dynamikou
 • využije hry stupnic, akordů a prstových cvičení k dalšímu rozvoji techniky
 • při hře přednesových skladeb použije jednoduché melodické ozdoby
 • zahraje ve volném tempu s důrazem na šířku fráze, legato
 • při hře staccato využije veškeré dovednosti nasazení tónu
 • zahraje skladby různých žánrů s doprovodem i na hudebních nosičích (CD)

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: stupnice včetně T5 a 2 cvičení z probírané látky

5. ročník
Žák

 • použije rozsah nástroje (g3) včetně vedlejších hmatů
 • zahraje stupnici durovou, mollovou do 4 křížků/bé včetně T5
 • při hře správně interpretuje tečkovaný rytmus a synkopy v osminovém zápisu
 • využije melodických ozdob při nácviku přednesových skladeb
 • rozumí nástrojové transpozici B ladění
 • zahraje skladby různých hudebních stylů

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: stupnice včetně T5 a 2 cvičení z probírané látky

6. ročník
Žák

 • hru ve vyšších tempech aplikuje při hře (studiu) etud a technických cvičení
 • hraje legato, staccato a kombinace artikulací na odpovídající technické úrovni
 • rozumí frázování a nasazování „t“ – „d“ v různých stylech (swing, blues)
 • transponuje C ladění, B ladění
 • orientuje se v hudebních stylech, reaguje na charakter skladby

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: stupnice včetně T5 a 2 cvičení z probírané látky

7. ročník
Žák

 • správně zvolí plátek, rozliší jeho vliv na tón
 • při hře využije výrazové prostředky (dynamika, agogika)
 • orientuje se v klarinetové literatuře
 • zahraje skladbu z C hlasu v nástrojové transpozici

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Pokud žák absolvuje studium I. stupně veřejným vystoupením, nemusí vykonat komisionální zkoušku.

II. stupeň
1. ročník

Žák

 • zahraje stabilním tónem (čistě nasazuje, správně intonuje)
 • sám si zvolí plátek, pečuje o svůj nástroj
 • vyřeší technické a rytmické problémy při hře např. prstoklad malíčků, vhodné frázování – nádechy
 • použije veškeré artikulační a agogické prostředky včetně melodických ozdob

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: stupnice včetně T5 a 2 cvičení z probírané látky

2. ročník
Žák

 • při hře využije různý způsob frázování a nasazování tónů
 • interpretuje moderní (taneční) hudbu

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: stupnice včetně T5 a 2 cvičení z probírané látky

4. ročník
Žák

 • má vyhraněný vztah k určitým hudebním žánrům
 • vybere si skladbu podle svého naturelu
 • zvládne drobné úpravy plátku

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: stupnice včetně T5 a 2 cvičení z probírané látky

4. ročník
Žák

 • ovládá hudební nástroj
 • je schopen dalšího samostatného uměleckého růstu

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Žák ukončí studium absolventským koncertem nebo komisionální zkouškou, na které předvede 1 – 2 skladby nastudované během školního roku.

[1] Žák může se souhlasem zákonných zástupců a se souhlasem vedení školy docházet do předmětu Kolektivní interpretace i v rozsahu větším, než stanoví učební plán.

5.11   Studijní zaměření: Hra na saxofon

Charakteristika:

Saxofon je nástroj patřící do skupiny dřevěných dechových nástrojů. Žáci se při výuce seznamují jak s klasickou hrou, tak i s hrou moderní, pro kterou je saxofon především určen. S výukou lze začít i bez přípravného nástroje, a to podle fyzických dispozic žáka. Pro studium je vyžadováno potvrzení o dobrém zdravotním stavu dítěte.

 

5.11.1     Učební plán

  I. stupeň II. stupeň
1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r.
Hra na saxofon 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1            
Kolektivní interpretace[1]     1 1 1 1 1 1 1 1 1

 

5.11.2     Předmět: Hra na saxofon

I. stupeň
1. ročník

Žák

 • zná základní údaje o nástroji, jeho historii, stavbě atd.
 • zaujme správný postoj při hře včetně držení nástroje
 • správně vytvoří tón, správně dýchá, nasazuje pomocí jazyka
 • využije nátiskových cvičení p – f – p
 • zahraje ve střední poloze a rozšíří rozsah směrem dolů, chápe funkci oktávové klapky
 • interpretuje jednoduchou přednesovou skladbu (zpravidla lidové písně) samostatně i s doprovodem (klavír, CD)

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: stupnice dle zvládnutého rozsahu, 2 cvičení z probírané látky

2. ročník
Žák

 • zahraje tóny na dolní hranici rozsahu
 • použije rozsah nástroje c1 – c3
 • ke zlepšení tónové kultury použije hru vydržovaných tónů p – f – p
 • zahraje stupnice, akordy a etudy v elementárních tempech
 • zopakuje na nástroj krátký rytmický útvar (echo)
 • využije vedlejší hmaty
 • zahraje v základních artikulacích: tenuto, staccato, legato

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: stupnice včetně T5, 2 etudy z probírané látky

3. ročník
Žák

 • rozumí funkci plátku a jeho vlivu na tvoření tónu
 • rytmicky dělí 4 – 2 – 1 včetně tečky u noty
 • při hře stupnic využije základní artikulace
 • využije dynamických možností nástroje k vyjádření nálady ve skladbě
 • zahraje v rozsahu c1 – d3 včetně vedlejších hmatů
 • zahraje lidové písně podle sluchu, případně zopakuje krátkou melodii

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: stupnice včetně T5, 2 etudy

4. ročník
Žák

 • zahraje stupnice, akordy, etudy na vyšším stupni techniky hry
 • rozumí základům moderního frázování (triola, tečkovaný a synkopický rytmus)
 • rozlišuje nasazení tónů na „t“ – „d“
 • rozliší základní hudební styly (klasický, taneční)
 • interpretuje moderní skladbu s živým doprovodem i playbackem (např. CD)

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: stupnice, akordy, 2 etudy

5. ročník
Žák

 • rozliší kvalitu tónu, správně zvolí plátek
 • kvalitně nasazuje, dotahuje fráze
 • zahraje s rytmickou a artikulační jistotou
 • použije frázování, nasazení „t“ – „d“ a akcenty v osminovém dělení
 • rozumí příslušné nástrojové transpozici
 • pomocí hry různých hudebních stylů rozvine svoji hudební představivost

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: stupnice, akordy, 2 etudy

6. ročník
Žák

 • zahraje ve vyšších tempech s důrazem na artikulace, legato a frázování
 • použije transpozici C ladění, B ladění, Es ladění
 • zahraje přednesovou skladbu zvoleného žánru
 • samostatně si zvolí přednesovou skladbu

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: stupnice včetně T5 a 2 cvičení z probírané látky

7. ročník
Žák

 • vytvoří kvalitní tón a správně zvolí plátek, rozlišuje jeho vliv na tón
 • využije všechny osvojené výrazové prostředky
 • orientuje se v saxofonové literatuře
 • sám si vybere a nastuduje skladbu

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Pokud žák absolvuje studium I. stupně veřejným vystoupením, nemusí vykonat komisionální zkoušku.

II. stupeň
1. ročník

Žák

 • rozvine technickou zběhlost, rytmické cítění, kvalitu tónu
 • připraví nástroj ke hře včetně drobných úprav plátku
 • z notového zápisu rozpozná charakter skladby
 • použije dynamiku, agogiku ve všech studovaných skladbách

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: stupnice, akordy, 2 etudy nebo přednesové skladby

2. ročník
Žák

 • věnuje se nástroji především jako nástroji určenému pro taneční hudbu
 • rozpozná charakter skladeb a navrhne způsob interpretace
 • použije taneční frázování (triola, akcent)
 • využije různé hudební nosiče, případně PC s nahrávkou doprovodu

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: stupnice, akordy, 2 etudy nebo přednesové skladby

3. ročník
Žák

 • zapojí se do spolupráce s dalšími nástroji
 • vymezí oblast svého zájmu (např. určitý hudební styl)
 • samostatně vyhledá a nastuduje skladbu, která ho zaujala

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: stupnice, akordy, 2 etudy nebo přednesové skladby

4. ročník
Žák

 • interpretuje skladby různých žánrů
 • využije technické možnosti nástroje v celém rozsahu

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Žák ukončí studium absolventským koncertem nebo komisionální zkouškou, na které předvede 1 – 2 skladby nastudované během školního roku.

[1] Žák může se souhlasem zákonných zástupců a se souhlasem vedení školy docházet do předmětu Kolektivní interpretace i v rozsahu větším, než stanoví učební plán.

5.12   Studijní zaměření: Hra na trubku

Charakteristika:

Trubka je jedním z nejčastěji používaných dechových žesťových nástrojů. Uplatňuje se v hudbě různých stylů a žánrů jako nástroj orchestrální, komorní i sólový. Do výuky jsou přijímáni žáci talentovaní a na základě odpovídajících fyzických dispozic. Je vyžadováno lékařské potvrzení nebo čestné prohlášení rodičů o dobrém zdravotním stavu.

 

5.12.1     Učební plán

  I. stupeň II. stupeň
1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r.
Hra na trubku 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1            
Kolektivní interpretace[1]     1 1 1 1 1 1 1 1 1

 

 

5.12.2     Předmět: Hra na trubku

I. stupeň
1. ročník

Žák

 • správně pečuje o nástroj
 • uplatní základní postoj při hře a správné držení nástroje
 • správně umístí nátrubek na rty, nadechuje se ústy
 • při tvorbě tónu nasazuje pomocí hlásky „t“
 • aplikuje rytmické dělení 4 – 2 – 1, zopakuje rytmus, který mu učitel zahraje/zatleská
 • zahraje dlouhé tóny p – f – p
 • použije rytmické dělení not celá – čtvrťová včetně pomlk v taktech 3/4, 4/4
 • interpretuje jednoduchá cvičení v základních rytmech a artikulacích
 • interpretuje elementární přednesové skladby (lidové písně) s doprovodem i sólově

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: stupnice podle zvládnutého rozsahu a 2 cvičení z probírané látky

2. ročník
Žák

 • vytvoří pevný a znělý tón s využitím správného bráničního dýchání
 • využije základní druhy artikulací při hře stupnic
 • aplikuje délky not celá – osminová včetně tečky u noty
 • předvede souhru s dalším hudebním nástrojem

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: stupnice včetně T5 a 2 cvičení z probírané látky

3. ročník
Žák

 • zahraje v základních artikulacích (tenuto, staccato, legato)
 • použije agogiku a dynamiku
 • disponuje rozšířeným tónovým rozsahem
 • správně interpretuje rytmus v taktech čtvrťových, osminových, alla breve

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: stupnice včetně T5 a 2 cvičení z probírané látky

4. ročník
Žák

 • využije hru stupnic a akordů ke zpevnění nátisku a zdokonalení techniky
 • samostatně vyřeší nádechy ve skladbě
 • na základě vlastní intonační představivosti sluchově kontroluje svou hru
 • použije technických a výrazových dovedností při hudebním projevu
 • dotvoří skladbu pomocí správně volených výrazových prostředků

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: stupnice včetně T5, 2 etudy

5. ročník
Žák

 • využije výrazové prostředky při interpretaci přednesových skladeb
 • zahraje složitější rytmické útvary
 • samostatně a zároveň tvůrčím způsobem nastuduje danou skladbu
 • zahraje v rychlejších tempech
 • využije hudební paměť

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: stupnice včetně T5, 2 etudy

6. ročník
Žák

 • rozumí modernímu frázování (tečkovaný rytmus, triola, nasazení „t“ – „d“)
 • zahraje stupnici v různých rytmech a artikulacích s využitím dynamiky
 • orientuje se v hudebních stylech, reaguje na charakter skladby

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: stupnice včetně T5, 2 etudy

7. ročník
Žák

 • rozpozná kvalitu tónu
 • vhodným způsobem použije dynamiku a agogiku
 • orientuje se v hudebních stylech, rozpozná charakter skladby a frázování
 • samostatně nastuduje zadanou skladbu

Žákovský koncert:

1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Pokud žák absolvuje studium I. stupně veřejným vystoupením, nemusí vykonat komisionální zkoušku.

II. stupeň
1. ročník

Žák

 • zahraje stabilním tónem, čistě nasazuje, správně intonuje
 • uplatní své výrazové schopnosti (melodičnost, techniku)
 • orientuje se v notovém zápisu, vyřeší technické problémy při hře
 • použije veškeré artikulační a agogické prostředky

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: stupnice, akordy, 2 etudy nebo přednesové skladby

2. ročník
Žák

 • předvede nátiskovou vyspělost
 • využije náročnější technická cvičení a etudy pro zdokonalení techniky hry
 • zahraje z listu

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: stupnice, akordy, 2 etudy nebo přednesové skladby

3. ročník
Žák

 • zná historii svého nástroje, jeho příbuzné obměny, různá ladění a konstrukce (křídlovka, trubka piccolo)
 • interpretuje skladby náročné na rozsah nástroje a techniku
 • Interpretuje skladby různých žánrů a stylových období
 • dodrží charakter prezentované skladby, vyřeší její technické problémy
 • rozpozná kvalitu díla a zhodnotí vlastní i cizí interpretaci

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: stupnice, akordy, 2 etudy nebo přednesové skladby

4. ročník
Žák

 • při hře uplatní všechny nabyté vědomosti a dovednosti
 • svým hudebním projevem prokáže schopnost dalšího samostatného uměleckého růstu

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Žák ukončí studium absolventským koncertem nebo komisionální zkouškou, na které předvede 1 – 2 skladby nastudované během školního roku.

[1] Žák může se souhlasem zákonných zástupců a se souhlasem vedení školy docházet do předmětu Kolektivní interpretace i v rozsahu větším, než stanoví učební plán.

5.13   Studijní zaměření: Hra na baryton

Charakteristika:

Baryton je nástroj převážně používaný v dechové hudbě, ale najde své uplatnění také v oblasti zábavné i vážné hudby. Do výuky jsou přijímáni talentovaní žáci s dostatečnou fyzickou vyspělostí. Je vyžadováno lékařské potvrzení nebo čestné prohlášení rodičů o dobrém zdravotním stavu.

 

5.13.1     Učební plán

  I. stupeň II. stupeň
1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r.
Hra na baryton 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1            
Kolektivní interpretace[1]     1 1 1 1 1 1 1 1 1

 

5.13.2     Předmět: Hra na baryton

I. stupeň
1. ročník

Žák

 • uplatní základní hudební návyky, péči o nástroj, jeho čištění a údržbu, základní postoj při hře, držení nástroje
 • uplatní správné umístění nátrubku na rtech, dýchání, od počátku se nadechuje ústy
 • vytvoří tón s nasazením pomocí hlásky „t“
 • využije hry na ozvěnu, zopakuje rytmus, který mu učitel zahraje/zatleská
 • zahraje dlouhé tóny p – f – p
 • přečte noty v F klíči
 • zvládá rytmické dělení nota celá – čtvrťová, včetně pomlk, hraje v taktech 3/4, 4/4
 • interpretuje jednoduchá cvičení v základních rytmech a artikulacích
 • interpretuje elementární přednesové skladby (lidové písně) s doprovodem i sólově

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: stupnice podle zvládnutého rozsahu a 2 cvičení z probírané látky

2. ročník
Žák

 • ví o nutnosti pravidelné domácí přípravy
 • vytvoří pevný a znělý tón, využívá správného bránicového dýchání
 • využije základní druhy artikulací hlavně ve stupnicích
 • upevní rytmus, nota celá – osminová, včetně tečky u noty
 • zahraje stupnice a etudy
 • předvede souhru s dalším hudebním nástrojem

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: stupnice dle zvládnutého rozsahu, 2 cvičení z probírané látky

3. ročník
Žák

 • použije základní artikulace, techniku
 • použije agogiku a dynamiku při odpovídající kultuře tónu
 • zahraje v rozšířeném tónovém rozsahu
 • prokazatelně se orientuje v taktech čtvrťových, osminových, alla breve

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: stupnice včetně T5 a 2 cvičení z probírané látky

4. ročník
Žák

 • využije hru stupnic a akordů ke zpevnění nátisku a zdokonalení techniky
 • samostatně vyřeší nádechy ve skladbě
 • sluchově zkontroluje vlastní hru
 • použije technických a výrazových dovedností při hudebním projevu
 • dotvoří skladbu pomocí správně volených výrazových prostředků

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: stupnice včetně T5, 2 etudy

5. ročník
Žák

 • využije výrazové prostředky při nácviku přednesových skladeb
 • interpretuje složitější rytmické útvary
 • samostatně a zároveň tvůrčím způsobem přistoupí ke hrané skladbě
 • zahraje v rychlejších tempech (využívá artikulací a hry stupnic)
 • využije hudební paměť

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: stupnice včetně T5, 2 etudy

6. ročník
Žák

 • zahraje ve vyšších tempech (etudy, technická cvičení)
 • aplikuje moderní frázování, tečkovaný rytmus, triola, nasazení T – D
 • zahraje stupnice v různých rytmech a artikulacích s využitím dynamiky
 • zorientuje se v hudebních stylech, reaguje na charakter skladby

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: stupnice včetně T5, 2 etudy

7. ročník
Žák

 • rozpozná kvalitu tónu
 • umí pracovat s dynamikou a agogikou
 • zorientuje se v hudebních stylech, rozpozná charakter skladby, frázování
 • nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Pokud žák absolvuje studium I. stupně veřejným vystoupením, nemusí vykonat komisionální zkoušku.

II. stupeň
1. ročník

Žák

 • zahraje odpovídajícím tónem (čistě nasazuje, správně intonuje)
 • dokáže rozvíjet své výrazové schopnosti (melodičnost, techniku)
 • zorientuje se v notovém zápisu, vyřeší technické problémy při hře
 • využije veškeré artikulační a agogické prostředky

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: stupnice, akordy, 2 etudy nebo přednesové skladby

2. ročník
Žák

 • interpretuje náročnější technické cvičení
 • předvede náročnější hru z listu

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: stupnice, akordy, 2 etudy nebo přednesové skladby

3. ročník
Žák

 • popíše historii svého nástroje, jeho příbuzné obměny, různá ladění a konstrukce (tenor, trombon)
 • interpretuje skladby náročné na rozsah nástroje a techniku
 • Interpretuje skladby různých žánrů a stylových období
 • prezentuje i obtížnou skladbu
 • dokáže rozpoznat kvalitu díla a zhodnotí vlastní i cizí interpretaci

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: stupnice, akordy, 2 etudy nebo přednesové skladby

4. ročník
Žák

 • uplatní ve hře na svůj nástroj všechny nabyté zkušenosti a vědomosti ve prospěch interpretované hudby
 • svým hudebním projevem prokáže schopnost dalšího samostatného růstu

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Žák ukončí studium absolventským koncertem nebo komisionální zkouškou, na které předvede 1 – 2 skladby nastudované během školního roku.

[1] Žák může se souhlasem zákonných zástupců a se souhlasem vedení školy docházet do předmětu Kolektivní interpretace i v rozsahu větším, než stanoví učební plán.

5.14   Studijní zaměření – Hra na trombon

Charakteristika:

Trombon je:

 1. dechový nástroj (dech je zde stejným činitelem jako vítr pro varhanní píšťalu, struna houslí)
 2. retní nástroj (patřičně upravené rty usměrňují dech tak, že vzniká tón. Vliv rtů je podoben vlivu smyčce nebo kladívka na strunu)
 3. žesťový nástroj (vliv jeho hmoty na barvu tónu)
 4. snížcový nástroj (snížec je tu činitelem, který základní přirozenou řadu pozměňuje. Podoba s působením zápojek u jiných žesťů, nebo zkracování strun prsty u smyčců).

Do výuky jsou přijímáni žáci s hudebním nadáním a dostatečnou fyzickou vyspělostí. Je vyžadováno lékařské potvrzení nebo čestné prohlášení rodičů o dobrém zdravotním stavu.

 

5.14.1     Učební plán

  I. stupeň II. stupeň
1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r.
Hra na trombon 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1            
Kolektivní interpretace[1]     1 1 1 1 1 1 1 1 1

 

5.14.2     Předmět: Hra na trombon

I. stupeň
1. ročník

Žák

 • chápe základní hudební návyky, péči o nástroj, jeho čištění a údržbu základní postoj při hře, držení nástroje
 • zná správné umístění nátrubku na rtech, dýchání, od počátku se nadechuje ústy
 • tvoří tón a nasazuje pomocí hlásky „t“
 • rozumí rytmickému dělení 4-2-1, využívá hry na ozvěnu, opakuje rytmus, který mu učitel zahraje/zatleská
 • hraje dlouhé tóny p-f-p
 • čte noty v basovém klíči
 • zvládá rytmické dělení nota celá – čtvrťová, včetně pomlk, hraje v taktech 3/4, 4/4
 • interpretuje jednoduchá cvičení v základních rytmech a artikulacích
 • interpretuje elementární přednesové skladby (lid. písně) s doprovodem i sólově

 

Postupová zkouška: stupnice podle zvládnutého rozsahu a dvě cvičení z probírané látky

2. ročník
Žák

 • ví o nutnosti pravidelné domácí přípravy
 • tvoří pevný a znělý tón, využívá správného bránicového dýchání
 • využívá základní druhy artikulací hlavně ve stupnicích
 • upevňuje rytmus, nota celá-osminová, včetně tečky u noty
 • hraje stupnice a etudy, rozvíjí techniku
 • pravidelně vystupuje na veřejném koncertu své třídy, zpravidla 2x ročně
 • spolupracuje s dalším hudebním nástrojem

Postupová zkouška: stupnice dle zvládnutého rozsahu, 2 cvičení z probírané látky

3. ročník
Žák

 • hraje základní artikulace, rozvíjí techniku
 • používá agogiku a dynamiku, rozvíjí kulturu tónu
 • podle svých schopností rozšiřuje tónový rozsah
 • rytmicky se orientuje v taktech čtvrťových, osminových, alla breve
 • součástí výuky je předmět kolektivní interpretace
 • pravidelně se zúčastňuje veřejných vystoupení

Postupová zkouška: stupnice+T5 a dvě cvičení z probírané látky

4. ročník
Žák

 • využívá hru stupnic a akordů ke zpevnění nátisku a zdokonalení techniky
 • samostatně řeší nádechy ve skladbě
 • má intonační představivost a sluchově kontroluje vlastní hru
 • používá technických a výrazových dovedností při hudebním projevu
 • dotváří skladbu pomocí správně volených výrazových prostředků

Postupová zkouška: stupnice + kvintakord, 2 etudy

5. ročník
Žák

 • využívá výrazové prostředky při nácviku přednesových skladeb
 • zvládá složitější rytmické útvary
 • samostatně a zároveň tvůrčím způsobem přistupuje ke hrané skladbě
 • hraje v rychlejších tempech (využívá artikulací a hry stupnic)
 • využívá hudební paměť
 • pravidelně se zúčastňuje veřejných vystoupení

Postupová zkouška: stupnice + kvintakord, 2 etudy

6. ročník
Žák

 • hraje ve vyšších tempech (etudy, technická cvičení)
 • rozumí modernímu frázování, tečkovaný rytmus, triola, nasazení T-D
 • hraje stupnice v různých rytmech a artikulacích s využitím dynamiky
 • orientuje se v hudebních stylech, reaguje na charakter skladby

Postupová zkouška: stupnice + kvintakord, 2 etudy

7. ročník
Žák

 • rozpozná kvalitu tónu
 • umí pracovat s dynamikou a agogikou
 • orientuje se v hudebních stylech, rozpozná charakter skladby, frázování
 • nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu
 • sólovým vystoupením na přiměřené úrovni ukončí studium I. stupně

 

Pokud žák absolvuje studium 1. stupně veřejným vystoupením, nemusí vykonat postupovou či závěrečnou zkoušku.

II. stupeň
1. ročník

Žák

 • hraje odpovídajícím tónem, čistě nasazuje, správně intonuje
 • dokáže rozvíjet své výrazové schopnosti (melodičnost, techniku)
 • orientuje se v notovém zápisu, dokáže řešit technické problémy při hře
 • užívá veškeré artikulační a agogické prostředky

Postupová zkouška: stupnice, akordy, 2 etudy nebo přednesové skladby

2. ročník
Žák

 • zvládá stále obtížnější techniku hry, nátiskovou vyspělost
 • využívá při studiu náročnějších technických cvičení a etud
 • zdokonaluje hru z listu
 • zapojuje se do veřejných vystoupení

Postupová zkouška: stupnice, akordy, 2 etudy nebo přednesové skladby                                                                                                    

3. ročník
Žák

 • zná historii svého nástroje, jeho příbuzné obměny, různá ladění a konstrukce (tenor, baryton)
 • interpretuje skladby náročné na rozsah nástroje a techniku
 • Interpretuje skladby různých žánrů a stylových období
 • je schopen prezentovat i obtížnou skladbu, řešit její obtížnosti a charakter
 • dokáže rozpoznat kvalitu díla a zhodnotit vlastní i cizí interpretaci

Postupová zkouška: stupnice, akordy, 2 etudy nebo přednesové skladby

4. ročník
Žák

 • uplatňuje ve hře na svůj nástroj všechny nabyté zkušenosti a vědomosti ve prospěch interpretované hudby
 • zapojuje se do amatérského hudebního provozu s ohledem na své talentové a nátiskové dispozice
 • je schopen dalšího samostatného růstu
 • je příkladem pro žáky nižších ročníků

studium ukončí veřejným absolventským vystoupením

[1] Žák může se souhlasem zákonných zástupců a se souhlasem vedení školy docházet do předmětu Kolektivní interpretace i v rozsahu větším, než stanoví učební plán.

5.15   Studijní zaměření: Hra na bicí nástroje

Charakteristika:

Bicí nástroje se řadí mezi nejstarší hudební nástroje a jejich historie má velkou tradici. Dnešní uplatnění bicí nacházejí ve všech oblastech hudební interpretace, především v rockových kapelách, dechových orchestrech a v různých tanečních seskupeních. Žáci se seznamují s různými hudebními žánry a styly, které uplatňují především v sólové hře, případně i v rámci komorní hry.

 

5.15.1     Učební plán

  I. stupeň II. stupeň
1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r.
Hra na bicí nástroje 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1            
Kolektivní interpretace[1]     1 1 1 1 1 1 1 1 1

 

 

5.15.2     Předmět: Hra na bicí nástroje

I. stupeň
1. ročník

Žák

 • pojmenuje základní části nástroje
 • předvede základní držení paliček a vyrovnané úhozy s uvolněným zápěstím
 • dodrží správný úhel sevření a místo dopadu paliček
 • zahraje s respektem adekvátního rukokladu
 • interpretuje jednoduchá cvičení s kombinacemi hodnot čtvrťová – osminová včetně osminových triol
 • při hře na soupravu uplatní hru na hi‑hat, činely a tomy
 • na jednoduché skladbě prokáže zvládnutí základů hry na bicí soupravu (držení těla, čtení a správná interpretace notace)
 • zahraje snadný beatový doprovod s prvky breaků k jinému nástroji

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: 1 cvičení na malý buben, 1 cvičení na bicí soupravu s využitím tomů

2. ročník
Žák

 • předvede hru se zřetelem na vyrovnané úhozy pravé a levé ruky
 • zahraje rytmickou stupnici v rozsahu čtvrťových až šestnáctinových hodnot včetně osminových triol
 • zahraje kombinace osminových a šestnáctinových not s využitím základní dynamiky
 • použije základní způsoby techniky víření na malý buben
 • při hře na soupravu zvládne spojení rytmických útvarů složených z osminových a šestnáctinových not a osminových triol
 • předvede základní prvky breaků s využitím tomů, kotle a činelů
 • zahraje jednoduchý doprovod tanečních, beatových skladeb s využitím sólových prvků
 • předvede hru s doprovodem playbacku (CD apod.) nebo keyboardu

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: 1 cvičení na malý buben, 1 cvičení na soupravu s využitím tomů, hi‑hat a činelů

3. ročník
Žák

 • předvede vyrovnané úhozy s uvolněným zápěstím
 • zahraje rytmickou stupnici čtvrťová – šestnáctinová
 • předvede hru s dynamickým rozlišením včetně víření
 • použije techniku dvojúhozů a jednoduchých paradiddle
 • při hře využije akcenty a přírazy
 • předvede základní koordinaci končetin na bicí soupravu
 • při hře tanečních a beatových rytmů uplatní breaky

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: 1 cvičení na malý buben, 1 cvičení na soupravu s využitím tomů, hi‑hat a činelů

4. ročník
Žák

 • zahraje rytmickou stupnici v rozsahu: čtvrťová, osminová + triola, šestnáctinová + sextola, a dvaatřicetinová v tempovém rozmezí 70 – 90
 • předvede techniku víření s dynamikou
 • uplatní techniku paradiddle při tvorbě víru a breaků
 • zahraje rytmický motiv v tečkovaném rytmu v taktech čtvrťových a osminových
 • dodrží tempo dle označení v zápisu
 • při poslechu identifikuje hudební styl a žánr
 • interpretuje break s vědomím sólového prvku
 • je seznámen se základy a technikou hry na xylofon (rukoklad, odraz paliček)
 • zahraje na xylofon melodii v tónině C, G a F Dur (se zřetelem na správné držení těla)

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: 1 cvičení na malý buben, 1 cvičení na soupravu s využitím tomů, hi‑hat a činelů; xyl.: 1 stupnice, 1 etuda, jednoduchá píseň

5. ročník
Žák

 • zahraje rytmickou stupnici rozšířenou o kvintolu
 • pro tvoření víru použije techniku paradiddle v celém spektru dynamiky
 • zahraje jednoduché polyrytmy a nepravidelné rytmy
 • využije synkopických rytmů ve hře
 • v sólových skladbách interpretuje rytmické breaky
 • prohloubí hudební paměť a je schopen improvizovat
 • zahraje s vlastním osobitým hudebním projevem
 • interpretuje skladby různých žánrů s doprovodem i na hudebních nosičích (CD)
 • předvede techniku víření v sextolovém rytmu
 • interpretuje skladby v durových tóninách do 2 křížků a 2 bé

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: 1 cvičení na malý buben, 1 cvičení na soupravu s využitím tomů, hi‑hat a činelů; xyl.: 1 stupnice, 1 etuda, jednoduchá píseň nebo skladba

6. ročník
Žák

 • zahraje rytmickou stupnici v celém rozsahu mimo septoly (čtvrťová – dvaatřicetinová včetně triol, kvintol, sextol)
 • uplatní výrazové prostředky ve hře
 • ovládá techniku víření paradiddle
 • přesvědčivě a vkusně použije rytmických breaků
 • je schopen improvizovat doprovod k tanečním skladbám různého charakteru (polka, valčík, taneční rytmy)
 • využije získaných dovedností k vytváření osobitého hudebního projevu a stylu
 • orientuje zájem na bicí soupravu v sólovém projevu
 • interpretuje adekvátně náročné skladby s použitím CD nosiče
 • na xyl. zahraje skladbu v durových tóninách do 3 křížků a 3 bé
 • interpretuje skladby v taktech čtvťových a osminových
 • ovládá techniku melodických ozdob (příraz, nátryl, legato, vír)

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: 1 cvičení na malý buben, 1 cvičení na soupravu s využitím tomů, hi‑hat a činelů; xyl.: 1 stupnice + rozložený kvintakord s obraty, 1 etuda, 1 přednesová skladba

7. ročník
Žák

 • zahraje rytmickou stupnici v celém rozsahu včetně septoly
 • zvládne techniku hry na rytmické a dle potřeby i na perkusní nástroje, využívá ji při hře doprovodů i sólově
 • při hře na soupravu zahraje rytmické doprovody v základním tvaru i v jednoduchých variacích
 • správně interpretuje polyrytmickou strukturu
 • seřídí a naladí nástroj
 • zahraje přiměřeně obtížné skladby z listu
 • jako metodu samostudia skladby využije náslechové podklady
 • prezentuje přehled a vývoj bicích nástrojů, uvede příklady
 • na xyl. zahraje stupnici a skladbu v dur do 4 křížků a 4 bé, moll do 1 křížku a 1 bé
 • interpretuje skladby s bohatým spektrem dynamiky

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Pokud žák absolvuje studium I. stupně veřejným vystoupením, nemusí vykonat komisionální zkoušku.

II. stupeň
1. ročník

Žák

 • předvede hru dvaatřicetinových not v taktech čtvrťových
 • zahraje formu polyrytmické struktury v principu 2:3, 3:2
 • zahraje střídavými úhozy různé rytmické kombinace včetně osminových a šestnáctinových pomlk
 • uplatní techniku víření na notě čtvrťové s tečkou v kombinaci s šestnáctinovými hodnotami včetně triol
 • použije techniku přírazů jednoduchých, dvojitých a trojitých
 • vytvoří vlastní rudiment
 • uplatní techniku paradiddle při víření a hře jednoduchých rytmických breaků na soupravu
 • předvede hru doprovodných rytmů na základě osminových a šestnáctinových hodnot
 • zahraje v durových tóninách do 5 křížků a 5 bé, moll do 2 křížků a 2 bé
 • zvládne rytmické dělení 4-2-1-8-16-32 hodnot včetně kvintolů a sextol
 • rozšíří výrazové prostředky o techniku glissando
 • zahraje dvouhlasou skladbu nebo její část

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: 2 cvičení rozdílného charakteru na malý buben, 1 cvičení na soupravu s využitím tomů, hi‑hat a činelů; xyl.: 1 stupnice dur nebo moll, kvintakord s obraty, 1 etuda, 1 přednesová skladba (bez doprovodu)

2. ročník
Žák

 • zahraje rytmickou stupnici v celém rozsahu
 • při hře využije techniku přírazů jednoduchých až trojitých
 • uplatní dynamickou hru s akcenty
 • techniku víření aplikuje na šestnáctinové hodnoty
 • uplatní hru šestnáctinové a dvaatřicetinové pomlky v taktech čtvrťových a osminových
 • použije nepravidelné takty v lehčí formě
 • rozšíří základní prvky koordinace hry na bicí soupravu
 • zdokonalí akcentovanou techniku paradiddle s využitím nejméně 2 tomů
 • obohatí hru doprovodných rytmů na základě osminových a šestnáctinových hodnot o čtvrťové a šestnáctinové trioly a sextoly
 • na xyl. zvládne interpretaci v dur do 6 křížků a 6 bé, v moll do 3 křížků a 3 bé
 • své dovednosti uplatní ve skladbách sonátového typu a koncertních galopech

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: 2 cvičení rozdílného charakteru na malý buben, 1 cvičení na soupravu s využitím tomů, hi‑hat a činelů; xyl.: 1 přednesová skladba

3. ročník
Žák

 • při hře ve čtvrťových taktech uplatní osminové kvintoly, septoly a dvaatřicetinové hodnoty
 • správně interpretuje šestnáctinové trioly a sextoly
 • zahraje s použitím akcentů a dynamiky
 • využije techniku paradiddle v kombinaci malého a velkého bubnu, 2 tomů, činelu a hi‑hat
 • zdokonalí koordinaci hry na soupravu v kombinaci malého a velkého bubnu začleněním akcentů a přírazů
 • doprovodí způsobem „play along“ skladby v 4/4 a 12/8 taktu
 • na xyl. zvládne interpretaci v dur do 7 křížků a 7 bé, v moll do 4 křížků a 4 bé
 • využije melodické ozdoby a rozšířenou techniku hry na xylofon

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Postupová zkouška: 2 cvičení rozdílného charakteru na malý buben, 1 cvičení na soupravu s využitím tomů, hi‑hat a činelů; xyl.: 1 přednesová skladba

4. ročník
Žák

 • v taktech čtvrťových a osminových s uplatní víru na čtvrťových a osminových notách
 • zahraje v taktu alla breve s dodržením daného tempa
 • orientuje se při hře synkopické trioly
 • vytvoří vír na základě techniky paradiddle
 • využije techniku paradiddle v kombinaci malého („rim shot“) a velkého bubnu, 2 tomů, činelu a hi‑hat
 • zdokonalí koordinaci hry na soupravu v kombinaci malého a velkého bubnu využitím akcentů a přírazů v taktech 4/4 a 12/8
 • doprovodí způsobem „play along“ skladby v 4/4 a 12/8 taktu
 • komplexně zvládne techniku hry na xylofon
 • zahraje třemi až čtyřmi paličkami
 • využije poslechu zvukových nosičů světových interpretů k inspiraci svého hudebního projevu

Žákovský koncert: 1 – 2 skladby nastudované během školního roku

Žák ukončí studium absolventským koncertem nebo komisionální zkouškou, na které předvede 1 – 2 skladby nastudované během školního roku.

 

 

5.16   Předmět: Kolektivní interpretace (dechové a bicí nástroje) 

Charakteristika:

Cílem je naučit žáky vzájemné spolupráci, respektování se při hře, efektivnímu využívání získaných dovedností v praxi při souhře s dalšími nástroji, a vypěstovat v nich odpovědnost za společnou práci a její výsledek. V rámci komorní a souborové hry vznikají různá hudební seskupení, např. dueta, tria atd. i v různých nástrojových sestavách, podle možností a schopností žáků.

I. stupeň
Žák

 • respektuje systém nácviku a práce
 • orientuje se v partituře, není fixovaný pouze na svůj part
 • aplikuje své hudební cítění v souhře s ostatními hráči
 • rozliší správnou intonaci, dolaďování ve vztahu k dalším nástrojům
 • využije své dovednosti sólového hráče ve prospěch „týmu“
 • dodrží stylovost přednesu hrané skladby, správné frázování, nádechy

II. stupeň
Žák

 • samostatně spolupracuje s dalšími nástroji
 • individuální schopnosti přenese do KH, kde je příkladem mladším žákům
 • podle druhu hrané skladby použije při hře vhodné dynamické a agogické prostředky
 • podílí se na výběru skladeb pro veřejné vystoupení
 • využije široké spektrum technických a výrazových dovedností
 • respektuje a diskutuje rozdílné názory na danou skladbu
 • je schopen vlastního sebehodnocení

 

 

5.17   Studijní zaměření: Recepce a reflexe hudby

Charakteristika:

Do přípravného studia jsou zařazeny děti po dosažení 5 let věku. Záměrem výuky v přípravné hudební výchově je podchytit zájem dětí o hudbu a hudební aktivity, hravou formou rozvíjet jejich hudební vyjadřování a aktivizovat jejich tvořivost v činnostech pěveckých, instrumentálních, pohybových a poslechových. Předměty tohoto studijního zaměření nelze studovat samostatně, jsou povinnou součástí výuky v hudebním oboru.

 

5.17.1     Předmět: Hudební nauka

Přípravné studium
Žák

 • zná pojmy zvuk a tón, na principu kontrastu rozezná vlastnosti tónů
 • ztvární hudbu pohybem s využitím jednoduchých tanečních prvků a hrou na tělo
 • ví, co je rytmus, melodie, metrum
 • využije nástroje Orffova instrumentáře k doprovodné hře a zvukomalbě
 • zazpívá jednoduchou píseň
 • pojmenuje a rozliší délky not a pomlk
 • zná G a F klíč, notovou osnovu, noty c1 – c2
 • pojmenuje a při poslechu pozná hudební nástroje
 • při poslechu rozliší kontrastní charakter jednoduchých skladeb (pochod, ukolébavka), kontrastní tempo a dynamiku (moderato, allegro, p, f)

1. ročník
Žák

 • napíše G klíč a F klíč
 • přečte noty podle délky a výšky v rozsahu g – c3
 • přečte posuvky u not i v předznamenání
 • přečte notový zápis písní
 • přečte a napíše stupnice do 2 křížků a 2 bé, doplní půltóny
 • doplní takty 2/4, 3/4, 4/4, C, 3/8, 6/8
 • vysvětlí dynamická a tempová znaménka
 • doplní rytmus, tečkovaný rytmus, tečku u noty
 • vysvětlí pojmy triola, legato, ligatura, repetice, prima volta, seconda volta
 • zapíše a přečte noty v F klíči, malou oktávu
 • seznámí se s osobností Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka
 • pozná hudební formu píseň

 

2. ročník
Žák

 • upevní si znalost not
 • přečte durové stupnice s křížky – kvintový kruh, s béčky – kvartový kruh
 • seznámí se s mollovými stupnicemi do 2 křížků/bé
 • přečte T5 a obraty , tóniku, subdominantu a dominantu
 • doplní takty čtvrťové, osminové a půlové
 • přečte noty v F klíči v souvislostech s G klíčem
 • přečte základní intervaly, velkou a malou tercii, velkou a malou sekundu
 • analyzuje notový zápis, zápis písně
 • určí tóninu podle typických znaků

3. ročník
Žák

 • doplní durové a mollové stupnice s křížky a béčky
 • upevní si pojem paralelní a stejnojmenná
 • doplní T5 dur i moll, jeho obraty
 • upevní si pojmy tonika, subdominanta a dominanta
 • přečte noty v F klíči
 • přečte a napíše základní intervaly
 • přečte intervaly odvozené
 • přečte tempová a dynamická znaménka
 • přečte hudební názvosloví v notovém zápisu
 • transponuje jednodušší melodii a píseň
 • analyzuje písně
 • pozná hudební nástroje a skupiny hudebních nástrojů, osobnosti hudebních skladatelů – Bedřich Smetana a Antonín Dvořák

4. ročník
Žák

 • zapíše dur a moll stupnice, jejich T5 s obraty
 • rozezná pojmy paralelní a stejnojmenné
 • napíše septakordy a jejich obraty
 • ze zápisu pozná toniku, subdominantu a dominantu
 • přečte a doplní intervaly
 • přečte notový zápis v F klíči
 • transponuje písně, analyzuje notový zápis písně
 • přečte značky melodických ozdob
 • v rámci poslechu i hudebních dějin pozná osobnost W. A. Mozarta, L. v. Beethovena, období klasicismu, J. S. Bacha, období baroka, umělecké etapy obecně, orchestr a instrumentální soubory
 • pozná enharmonickou záměnu

5. ročník
Žák

 • přečte, napíše stupnice, intervaly, akordy s obraty
 • pozná transpozici
 • upevní svůj vztah k vážné hudbě díky významným dílům vybraných hudebních skladatelů
 • pozná umělecká období
 • přečte hudební pojmenování

přečte hudební označení v notovém zápisu

[1] Žák může se souhlasem zákonných zástupců a se souhlasem vedení školy docházet do předmětu Kolektivní interpretace i v rozsahu větším, než stanoví učební plán.

6   VÝTVARNÝ OBOR

Závazné pokyny:

 • Žáci jsou přijímáni na základě úspěšně vykonaného přijímacího řízení.
 • Přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně má nejvýše 2 ročníky a je určeno pro žáky od 5 let.
 • Základní studium I. stupně má 7 ročníků a je určeno pro žáky od 7 let.
 • Základní studium II. stupně má 4 ročníky a je určeno pro žáky od 14 let.
 • Žáci, kteří nenavštěvovali I. stupeň vzdělávání a jsou přijati do II. stupně, začínají učivem 1. ročníku I. stupně
 • Po absolvování přípravného studia žáci vykonají talentovou zkoušku do prvního ročníku formou výstavy nebo jiné výtvarné práce.

 

6.1   Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba

Charakteristika:

Výtvarný obor se obrací k dětem, které projevují zájem o výtvarné vzdělávání. Je zaměřen na celkový rozvoj osobnosti žáka v hlavních výtvarných disciplínách. Směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o výtvarnou tvorbu a umění. Výtvarná tvorba může být chápána jako způsob poznání a komunikace. Rozvíjí tvůrčí činnosti, smyslovou citlivost a podporuje tvořivost a kreativitu žáka. Rozmanitými uměleckými prostředky lze vyjádřit vlastní cítění, vnímání a poznávání. Žák směřuje k seznámení se základními pojmy a pravidly výtvarných technik, které postupně samostatně užívá a zdokonaluje.

Ve výtvarném oboru se vyučuje předmět Výtvarné vyjadřování, který zahrnuje plošnou, prostorovou a akční tvorbu. Plošná tvorba obsahuje veškeré kreslířské, malířské a grafické techniky. Používáme jak klasické nástroje a postupy, tak i experimenty a kombinace technik. V prostorové tvorbě jsou využívány různé materiály vhodné ke zhotovování trojrozměrných objektů. Akční tvorba žáky seznamuje s moderními a netradičními výtvarnými disciplínami a postupy. Výstup z akční tvorby se nedá vždy přesně definovat, žáci si odnáší zajímavý zážitek, ke kterému je pořízena fotodokumentace. Celým studiem nenásilně prostupuje získávání znalostí z oblasti výtvarné kultury a výtvarného umění.

Přípravné studium

Žáci se hravou formou seznamují s výtvarnými postupy a nástroji. Nenásilnou formou si osvojují základní pracovní návyky spojené s výtvarnou činností a rozvíjí zájem o výtvarnou tvorbu. Všechny aktivity vycházejí z bezprostředního prožívání a vyjadřování.

I. stupeň

První stupeň je chápán jako plynulý přechod žáků od dětského spontánního projevu a hravé experimentace k promyšlené tvorbě dospívajících. Žáci si pod vedením učitele osvojují základní výtvarné techniky a rozvíjejí je.

II. stupeň

Práce studentů druhého stupně většinou navazuje na výtvarné postupy z předchozího studia. Studenti pracují samostatně, uplatňují především vlastní nápady a iniciativu. Postupy i techniky konzultují s učitelem.

 

6.1.1     Učební plán

  PS I. stupeň II. stupeň
1.r. 2.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r.
Výtvarné vyjadřování 2 2 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3

 

 

6.1.2     Předmět: Výtvarné vyjadřování

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM
1.
ročník

Žák

 • správně uchopí tužku
 • pojmenuje barvy a jejich odstíny
 • pojmenuje používané výtvarné nástroje a materiály
 • je seznámen se základními pracovními a hygienickými návyky

2. ročník
Žák

 • správně uchopí výtvarný nástroj
 • pojmenuje výtvarné nástroje a materiály
 • rozliší základní výtvarné techniky
 • respektuje základní pracovní a hygienické návyky
 • vyjmenuje základní barvy a namíchá barvy sekundární
 • využije hry s tvárnými materiály
 • při tvorbě využije vlastní fantazii
 • respektuje práci ve skupině a kolektivu

I. stupeň
1. ročník

Žák

 • při práci využije pozorování stop nástrojů a vedení nástroje
 • použije základní kreslířské výtvarné techniky
 • je seznámen s užíváním netradičních materiálů
 • barevně vyjádří svoje pocity a nálady
 • namaluje subjektivně laděnou studii reality
 • intuitivně zvolí barevný odstín
 • vyjmenuje základní barvy a namíchá barvy sekundární
 • použije jednoduché malířské techniky
 • je seznámen s jednoduchými grafickými technikami a základními pravidly prostorové tvorby
 • respektuje základní pracovní a hygienické návyky
 • zhodnotí svou práci i práci ostatních

2. ročník
Žák

 • vyjmenuje rozdíly v základních výtvarných technikách (kresba, malba, grafika, modelování) a mezi základními výtvarnými nástroji
 • při kresbě využije klasických i netradičních materiálů
 • uplatní správné držení a vedení štětce pro zvolenou techniku
 • namíchá světlostní odstíny barev
 • rozliší některé teplé a studené barvy
 • použije přípravné grafické techniky
 • z modelovací hmoty vytvoří jednoduché reliéfy, sošky a nádoby
 • zformuluje svůj názor na umělecké dílo
 • respektuje práci ve skupině a kolektivu

3. ročník
Žák

 • zkombinuje výtvarné techniky
 • v kresbě využije jednoduchého stínování
 • rozliší teplé a studené barvy, namíchá barevné valéry
 • využije základní techniky malby a alternativní výtvarné prostředky
 • použije jednoduché grafické techniky
 • při ztvárnění prostorového objektu využije osvojené dovednosti práce s modelovací hmotou a prostorovými materiály
 • z pravidelných i nepravidelných objektů z různých materiálů vytvoří prostorovou kompozici
 • identifikuje nejznámější díla výtvarného umění

4. ročník
Žák

 • komplexně využije základní výtvarné techniky
 • v kresbě využije stínování a šrafování
 • namaluje objektivní studii v omezené či lokální barevnosti
 • rozezná barvy příbuzné a kontrastní
 • propojí využití přípravných a základních grafických technik
 • při práci s modelovací hmotou a prostorovými materiály využije nové technologické postupy
 • je seznámen s novými formami výtvarného vyjadřování (instalace, happening, body‑art, land-art)

5. ročník
Žák

 • při kresbě zátiší modeluje prostor pomocí světla a stínu
 • správně použije primární barvy
 • správně namíchá a použije sekundární barvy
 • samostatně využije širokou škálu výtvarných vyjadřovacích prostředků pro znázornění prvků, celků, vztahů
 • rozezná, pojmenuje a zařadí typické projevy hlavních epoch uměleckého vývoje
 • při realizaci výtvarného úkolu uplatní osobitý přístup k realitě
 • v rámci hodnocení vlastních i cizích prací zformuluje své názory, reaguje věcně, bez posměchu a urážek

6. ročník
Žák

 • ve studijní kresbě uplatí objektivní zpodobení věcí
 • zhodnotí a využije výrazové možnosti barev a jejich kombinací
 • použije tvárné materiály v objektech různých velikostí
 • komplexně využije základní grafické techniky (tisk z výšky, hloubky, plochy)
 • respektuje tvůrčí podíl spolužáka na společném díle
 • zhodnotí dílo vlastní i spolužáků, zdůvodní své stanovisko
 • při samostatné práci využije inspiraci výtvarným uměním
 • orientuje se v základních pojmech výtvarného umění

7. ročník
Žák

 • zkomponuje výtvarnou etudu s různými výrazovými aspekty
 • využije všechny základní plošné výtvarné techniky
 • dodrží kompoziční pravidla
 • samostatně využije a pomocí odborné terminologie pojmenuje výtvarné vyjadřovací prostředky (linie, tvar, objem, horizont, kontrast, zlatý řez, perspektiva…)
 • rozplánuje soubor variant pro dané téma a vyhledá originální řešení
 • použije správnou techniku malby včetně využití světelného i barevného kontrastu
 • vysvětlí symboliku barev, působení barev a vztahy mezi barvami
 • samostatně zvolí vhodné grafické techniky
 • pozorovanou realitu vědomě převede do výtvarné podoby
 • komplexně využije modelovací hmotu a prostorové materiály
 • rozplánuje a dodrží správně výtvarné a technologické postupy
 • orientuje se v základních uměleckých slozích a směrech

II. stupeň
1. ročník

Žák

 • zvolí výtvarnou techniku, pomocí níž bude zvolený námět nejlépe vyjádřen
 • samostatně připraví materiál pro výtvarnou tvorbu
 • samostatně realizuje svůj výtvarný záměr a cíl
 • výtvarně ztvární zadaný prostor
 • posoudí míru svých možností a cíleně s nimi zachází
 • určí základní znaky jednotlivých období ve výtvarné tvorbě

2. ročník
Žák

 • v plošné tvorbě použije perspektivu
 • samostatně zvolí další kroky výtvarné řady
 • využije a experimentálně zkombinuje různé dekorativní techniky
 • obhájí své názory a stanoviska
 • zařadí umělecké dílo do daného období

3. ročník
Žák

 • samostatně zvolí téma své práce a techniku
 • realizuje vyváženou kompozici v prostoru
 • správně využije odbornou terminologii
 • vyjmenuje hlavní představitele jednotlivých období
 • při vlastní tvorbě se inspiruje dějinami výtvarného umění

4. ročník
Žák

 • rozliší a propojí obsah a formu výtvarného díla
 • vědomě použije výrazové možnosti a zvolené techniky
 • samostatně vyřeší výtvarné problémy
 • obhájí vlastní výběr námětu
 • správně použije odbornou terminologii vztahující se k dané oblasti
 • při prezentaci vlastní práce zvolí vhodnou formu, adjustaci a výstavní koncepci
 • disponuje všeobecným přehledem dějin výtvarné kultury

7       TANEČNÍ OBOR

Závazné pokyny:

 • Přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně má nejvýše 2 ročníky. Je určeno pro žáky od 5 let.
 • Žáci jsou přijímáni na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky
 • Základní studium I. stupně má 7 ročníků a je určeno pro žáky od 7 let
 • Základní studium II. stupně má 4 ročníky a je určeno pro žáky od 14 let
 • Studijní zaměření tance obsahuje tyto předměty: přípravná taneční průprava, taneční průprava, klasická taneční technika, současný tanec, lidový tanec, klasický tanec, taneční praxe
 • Po absolvování přípravného studia žáci vykonají talentovou zkoušku do prvního ročníku formou veřejného tanečního vystoupení.

7.1 Studijní zaměření: Tanec

 

Charakteristika:

Taneční obor podchycuje a rozvíjí taneční nadání a přirozené schopnosti dětí. Poskytuje žákovi podle jeho schopností základní vzdělání a orientaci v různých tanečních směrech. Tanec je neverbální vyjadřovací prostředek, kdy k vyjádření myšlenky slouží tanečníkovo tělo.

Ve druhém stupni je výuka je zaměřena na opakování a procvičování učiva a taneční praxe je zaměřena na samostatnou tvůrčí činnost žáka, který s pomocí učitele a spolužáků má možnost samostatné práce na daném tématu a dané hudební předloze. Žák je veden k dokonalejšímu zvládnutí nových, složitějších variací. Žák užívá odborné názvosloví z oblasti techniky pohybu. Podílí se na podobě realizované choreografie, diskutuje o ní a zvládá své postřehy a názory jasně tlumočit. Hodnotí taneční projev vlastní i svých spolužáků a rozliší jejich charakteristické znaky.

 

7.1.1     Učební plán

  PS I. stupeň II. stupeň
1.r. 2.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 1.r. 2.r. 3.r. 4.r.
Přípravná taneční průprava 0,5 0,5                      
Taneční technika     1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2
Taneční praxe 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 

 

7.1.2     Předmět: Přípravná taneční průprava

 

Charakteristika:

Rozvíjí elementární taneční a pohybovou techniku na základě pohybové motivace a her. Podněcuje reakci na změnu tempa, rytmu a dynamiky. Odstraňuje špatné pohybové návyky. Využívá vlastních námětů dětí a probouzí jejich pohybovou fantazii.

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM
Žák

 • zaujmutím správného postoje prokáže znalost základního postavení (správné držení těla)
 • správně pojmenuje jednotlivé části těla
 • zacvičí základní polohy na místě – leh vzad, leh vpřed, sed zkřižmo, sed roznožmo, sed na patách
 • předvede pohyb z místa – chůze, běh, cval bočně
 • pohybem vyjádří změnu tempa, dynamiky a hudebního doprovodu
 • vlastní pohybovou fantazií ztvární přiměřený námět
 • zacvičí kolíbku, kotoul vpřed

 

7.1.3     Předmět: Taneční technika

Taneční průprava

Charakteristika:

Je zaměřena na rozvoj správného držení těla. Zvyšuje pružnost, obratnost a motorickou zdatnost. Rozvíjí prostorovou orientaci v základních směrech a hudební cítění žáků. Dává jim možnost vlastní pohybové fantazie.

I. stupeň
ročník

Žák

 • předvede správné držení těla v základních polohách a prvcích na místě
 • předvede základní taneční kroky – poskok, cval, přeskok a přísunný krok
 • dle zadání předvede pohyb v daném prostoru
 • pohybem nebo tleskáním rozliší 2 a 3 dobý takt
 • vyjádří pohybem dynamiku hudby
 • předvede kotoul vpřed/vzad

2. ročník
Žák

 • kombinuje probrané kroky a skoky v pohybu na místě a z místa (chůze, běh, poskok, cval)
 • provede kroky, skoky aposkoky s obraty a natáčením
 • zacvičí kotoul vpřed a vzad z/do dřepu a z/do roznožení
 • reaguje pohybem na tečkovaný rytmus v hudebním doprovodu

3. ročník
Žák

 • udrží správné postavení těla na místě i při pohybu z místa
 • ví, jak ovládat jednotlivé části těla
 • základní taneční kroky (poskok, přeskok, sval, přísunný krok, přeměnný krok) provede s obraty a otáčkami.
 • při průpravných cvičeních provede pohyby s větším rozsahem dolních končetin (do 90º)
 • provede pohyb z místa v různém směru dle zadání
 • zopakuje po učiteli krátké pohybové vazby

Klasická taneční technika

Charakteristika:

Rozvíjí specifickými prostředky taneční techniku žáků, která je zaměřena na dodržení techniky pohybů. Zdokonaluje pohyby horních a dolních končetin, prohlubuje pohybovou koordinaci. Vede žáky k pohybové čistotě a eleganci pohybů. Používá odborné názvosloví.

I. stupeň
3. ročník

Žák

 • chápe základní postavení pro výuku klasického tance
 • vysvětlí správný postoj čelem k tyči a na volnosti
 • vysvětlí polohy (pozice) horních končetin
 • správně postaví dolní končetiny (pozice), správně vytočí nohy od kyčlí
 • zacvičí základní technické prvky KTT zadané odborným názvoslovím

4. ročník
Žák

 • předvede základní pozice u tyče a na volnosti
 • zaujme postavení bokem k tyči s přesným vedením a lehkostí pohybu horních končetin
 • popíše osvojené prvky KTT s využitím zvládnutého odborného názvosloví
 • předvede osvojené prvky KTT s koordinací pohybů dolních a horních končetin a správným přenášením váhy na stojnou dolní končetinu

5. ročník
Žák

 • ve zdokonalené formě provede všechny již probrané prvky (vytočení dolních končetin, rozsah pohybů dolních končetin, správné a lehké držení a vedení horních končetin)
 • zkoriguje správné držení těla ve všech pozicích u tyče i na volnosti
 • zdůvodní násobné provádění jednotlivých cviků
 • variaci na volnosti zatančí s využitím dovedností získaných cvičením u tyče
 • popíše zadaný prvek s využitím přesného odborného názvosloví

6. ročník
Žák

 • propojí různé druhy battementu v polohách na zemi i nad zemí
 • s vědomým směřováním k vyšším polohám provede pohyby dolních končetin
 • upraví vedení horních končetin – port de bras
 • rozvine koordinaci pohybů hlavy, paží a dolních končetin
 • aplikuje své znalosti a dovednosti při pohybu na volnosti
 • při popisu prvku pro spolužáky uvědoměle použije odborné názvosloví
 • provede skoky ve vyšší náročnosti

7. ročník
Žák

 • předvede všechny probrané prvky
 • aplikuje znalosti a vědomosti při provedení krátké taneční vazby
 • provede pohyby dolních končetin v rozsahu nad 90º
 • provede preparaci pro pirouetty
 • interpretuje vazby malých a velkých skoků
 • při absolventském vystoupení zatančí sólovou nebo společnou variaci

 

Současný tanec

Charakteristika:

Současná taneční technika dále rozvíjí pohybové schopnosti získané v předmětu taneční průprava. Předmět je zaměřený na rozmanitou taneční techniku a taneční projev. Vychází ze zvládnutí pohybů v různých polohách na místě a v pohybu z místa. Součástí výuky je improvizace, při níž žák s pomocí učitele hledá vlastní vyjádření daného tématu či hudební předlohy.

I. stupeň
4. ročník

Žák

 • zkombinuje různé prvky v různých polohách na zemi
 • upevňuje a rozvíjí smysl pro harmonický pohyb celého těla
 • je schopen izolace pohybu hrudníku a pánve
 • provede skoky a výskoky na místě a z místa s otáčkou a obraty o 180º
 • rozvíjí hudební a prostorové cítění
 • je schopen synchronního pohybu z místa ve dvojicích i skupině
 • cviky obratnosti provede v různých kombinacích

5. ročník
Žák

 • interpretuje delší taneční vazby se změnou polohy těžiště i změnou prostorovou
 • dle zadání správně provede pohyby vedené švihem a tahem
 • provedením pohybové etudy prokáže spojení prvků obratnosti s prvky izolovaného pohybu

6. ročník
Žák

 • předvede zdokonalené provedení nejrůznějších pohybových vazeb na místě a v pohybu z místa
 • vědomě užije správného držení těla při provedení probraných pohybových vazeb
 • použije správná průpravná cvičení k posílení jednotlivých svalových skupin
 • koordinuje celé tělo v kratších pohybových vazbách

7. ročník
Žák

 • vědomě využije všechny základní svalové skupiny
 • správným provedením daného prvku prokáže znalost principu provedení pohybů
 • provede kombinaci prvků se změnou těžiště
 • propojí různé druhy cviků obratnosti (kotouly, přemet stranou, můstek) v plynulou sestavu
 • při absolventském vystoupení zatančí sólovou nebo společnou variaci

II. stupeň
1. ročník

Žák

 • provede náročnější cvičení na místě v různých polohách
 • předvede pohybové variace v pohybu z místa
 • předvede vlastní taneční variaci dle hudební předlohy

2. ročník
Žák

 • rozliší a pohybem zareaguje na rytmické variace ve skladbě
 • kultivovaně provede obtížnější pohybové prvky ve skladbě
 • využije smysl pro taneční formu a její pravidla

3. ročník
Žák

 • provede technicky a obsahově složitější taneční úkol
 • vyjádří pohybem různý hudební doprovod
 • předvede samostatnou taneční variaci 

4. ročník
Žák

 • vysvětlí principy správného držení těla
 • zkoriguje nesprávné provedení pohybů
 • ztvární zadaný taneční úkol

 

Lidový tanec

Charakteristika:

Seznamuje žáky s rozmanitostí folklorních oblastí. Učí je zvládnout základní kroky lidových tanců českých, moravských a slovenských. Starší žákyně se seznamují i s lidovými tanci jiných národů. Předmět navazuje na základní taneční kroky, které se žáci naučili ve 2. ročníku.

I. stupeň
3. ročník

Žák

 • předvede přeměnný krok a přeměnný krok s natáčením ve vyšší čistotě provedení
 • předvede přeměnný krok s obratem o 180º a přísunný krok s natáčením

4. ročník
Žák

 • zvládá základní kroky českých lidových tanců
 • provede tyto kroky ve dvojicích s obraty a natáčením

5. ročník
Žák

 • obohatí svůj taneční projev o obtížnější kroky českých lidových tanců
 • předvede základní prvky moravských lidových tanců
 • zkombinuje natáčení a obraty ve dvojicích i skupině

6. ročník
Žák

 • předvede základní kroky slovenských lidových tanců
 • je schopen výměny postavení při pohybu v kruhu
 • rozliší a aplikuje již probrané taneční kroky podle hudebního doprovodu
 • plynule začlení do tanečního projevu otáčky a obraty

7. ročník
Žák

 • obohatí svůj taneční projev o probrané kroky a postavení slovenských tanců
 • vhodnou pohybovou interakcí prokáže orientaci v charakteru lidové hudby
 • při absolventském vystoupení zatančí sólovou nebo společnou variaci

II. stupeň
1. ročník

Žák

 • předvede základní kroky slovenských lidových tanců samostatně i v páru

2. ročník
Žák

 • rozliší různé typy národních tanců dle hudebního doprovodu

3. ročník
Žák

 • vyjmenuje folklorní oblasti Moravy
 • vybere správný základní krok k danému hudebnímu doprovodu

4. ročník
Žák

 • předvede základní kroky cizích lidových tanců
 • užije své dovednosti z oblasti lidového tance při veřejném vystoupení

Klasický tanec

II. stupeň
1. ročník

Žák

 • s použitím odborného názvosloví vysvětlí správné držení těla v základním postavení na volnosti
 • rozliší různé typy battementů a předvede je
 • zvládá provedení prvků HK u tyče i na volnosti v kombinaci s cviky DK
 • předvede variace malých skoků
 • provede vazby pirouette a skoků
 • sestaví vlastní variaci z probraných prvků

2. ročník
Žák

 • zkoriguje chyby své i ostatních
 • předvede prvky ve větším rozsahu (grand battement jete, rond de jambe)
 • dle hudební předlohy vytvoří malou variaci

3. ročník
Žák

 • předvede základní návyky klasického tance
 • aplikuje správné držení těla na všechny postoje a pohyby
 • pracuje s pohybovým rozsahem dolních končetin nad 120º
 • předvede postavení a 2. arabesque

4. ročník
Žák

 • chápe a využívá zákonitosti správného držení těla
 • předvede samostatně vytvořenou variaci
 • s důrazem na přesnost techniky a estetický umělecký projev předvede klasickou choreografii

 

7.1.4    Předmět: Taneční praxe

Charakteristika:

Tento předmět logicky navazuje na ostatní předměty TO a slouží k prohlubování tanečního projevu. Úkolem je příprava tanečních skladeb a jejich prezentace na veřejných vystoupeních. Prostřednictvím TP si žák zdokonaluje taneční techniku, taneční projev a smysl pro vzájemnou pohybovou souhru.

I. stupeň
2. ročník
Žák

 • předvede společně nacvičenou skladbu na veřejnosti
 • zhodnotí provedení skladby spolužákem

2. ročník
Žák

 • vytvoří krátké pohybové vazby
 • zhodnotí práci spolužáka ve vyučování a označí zajímavý prvek improvizace

3. ročník
Žák

 • vytvoří samostatně dle hudební předlohy malou taneční skladbu
 • zatančí skladbu, na jejíž tvorbě se podílel v průběhu roku společně s ostatními žáky.
 • rozliší charakter hudebního doprovodu (klasická hudba, současná a lidová hudba)

4. ročník
Žák

 • s využitím získaných znalostí a dovedností předvede pohybovou improvizaci na různé hudební předlohy

5. ročník
Žák

 • interpretuje zadaný taneční (pohybový) úkol
 • prokáže svou tvořivost ztvárněním vlastního tématu
 • zatančí improvizaci na danou hudební předlohu

6. ročník
Žák

 • interpretuje zadaný úkol
 • dle hudební předlohy zvolí vhodnou taneční techniku pro pohybovou improvizaci
 • ztvární společnou žákovskou choreografii, na které se tvořivě podílel
 1.  

7. ročník
Žák

 • samostatně vytvoří taneční a pohybové vazby na základě svých vědomostí a znalostí
 • provedením preparace a allonge prokáže orientaci v dané hudební předloze
 • použije k tvorbě vlastní výrazové prostředky
 • komplexně a objektivně vyhodnotí práci spolužáků
 • je schopen vlastní dílo interpretovat na veřejnosti

II. stupeň
1. ročník
Žák

 • užívá základní výrazové prostředky pro charakter tance
 • využije rozmanité prvky osvojené techniky klasického i současného tance k vyjádření emocí a bezprostředního pohybového projevu

2. ročník
Žák

 • na základě znalostí o principech tanečního pohybu si vytvoří základ pro své taneční vyjádření
 • objasní spolužákům záměr vlastní improvizace
 • komplexně se podílí na přípravě vystoupení (volba kostýmu, choreografie)

3. ročník
Žák

 • chápe hudební předlohu vysvětlí spolužákům své představy
 • v týmu spolupracuje na návrhu choreografie a kostýmů k dané skladbě

4. ročník
Žák

 • chápe a využívá zákonitosti správného držení těla
 • předvede samostatně vytvořenou variaci
 • s důrazem na přesnost techniky a estetický umělecký projev předvede klasickou choreografii

8       ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

 • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou vyučováni podle individuálního vzdělávacího plánu. Žáci mohou být do této kategorie zařazeni ředitelem školy na základě vyjádření a žádosti rodičů a doporučení lékaře nebo doporučení pedagogicko- psychologické poradny.Nastane-li tento případ, bude posuzován a řešen individuálně, s ohledem na druh vývojové poruchy či postižení a také v návaznosti ke zvolenému nástroji či oboru. Učební plán bude formulovat vyučující pedagog dle vzniklé potřeby a situace v třídní knize, po seznámení s obsahem vedení školy a rodičů.Pro zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je minimální hodinová dotace výuky stejná jako u žáků zařazených do základního studia.Žák v individuální výuce postupuje tempem výuky podle vlastních schopností.Pedagog volí taktiku výuky a komunikaci se žákem se zřetelem na jeho postižení a osobnost. Naslouchá žákovi a navazuje s ním rovnocenný dialog. Cíle výuky těchto žáků jsou většinou odlišné, než u relativně zdravé populace. Mají za úkol žáky motivovat, začleňovat do zdravé populace a dělat jim společenské povědomí a radost ze samotné podstaty muzicírování spíše, než z nich vytvářet výkonné umělce. Není to tudíž „jen“ výuka řemesla, ale je to společenské a lidské poslání.Ve vzdělávání žáků se speciálními potřebami vzdělávání je nutné mít v prvé řadě na zřeteli několik základních předpokladů, které jsou nezbytné pro tento typ výuky: kvalitní odborně proškolený pedagogický personál prostory školy a případně i pomůcky uzpůsobené pro tento typ výuky (bezbariérovými přístupy, výtahy, nájezdy a speciálními pomůkami) zahájenu spolupráci s rodiči, případně s lékařem – terapeutem takového žka zahájenu spolupráci s PPP a SPC dle možností školy bude pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami vypracován individuální plán studia

9       VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH A TALENTOVANÝCH

Žáci mimořádně nadaní budou vyučováni podle individuálního vzdělávacího plánu na základě platné legislativy. (Zákon 561/2004 Sb., – školský zákon, vyhláška č. 73/2005 Sb. s novelizací č. 147/2011 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných ve znění pozdějších předpisů).

Žáci budou zařazeni do výuky na žádost rodičů, kteří předloží zprávu o psychologickém vyšetření dítěte (pedagogicko psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum).

 

Žáci mimořádně umělecky talentovaní jsou vyučováni podle individuálního studijního plánu, který je přizpůsoben potřebám, schopnostem, dovednostem a znalostem žáka, navržen učitelem, schválen ředitelem a zanesen v třídní knize.

Žáci jsou do této kategorie zařazováni ředitelem na doporučení učitele a na základě mimořádných studijních výsledků, jakými jsou úspěchy v soutěžích, účast na vystoupeních, koncertech apod.            Těmto žákům může být přidělena vyšší hodinová dotace na jeden školní rok. Toto přidělení navrhuje učitel a schvaluje ředitel. Zvýšení hodinové dotace bude uvedeno v rozvrhu hodin, třídní knize a individuálním studijním plánu.

10   HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

10.1   Zásady a způsob hodnocení žáků

Výsledky vzdělávání žáků představují tradiční, nejvíce sledovanou a diskutovanou oblast hodnocení výuky a kvality vzdělávacího zařízení. Žák je hodnocen učiteli, spolužáky, rodiči, ale i širší veřejností. Necitlivé či nevhodné hodnocení může výrazně narušit mezilidské vztahy. Základním principem hodnocení a klasifikace je pozitivní hodnocení.

 

Podklady pro hodnocení

 • pozorování z hlediska přípravy žáka na výuku, práce ve vyučování, snahy, píle, výsledků a sebehodnocení
 • dialog s žákem ve všech segmentech vzdělávání (jeho příprava, práce, komunikace, spolupráce s ostatními, sebehodnocení) z hlediska naplňování cílových kompetencí vzdělávání
 • zkoušky
 • rozhovory se zákonnými zástupci nezletilých žáků
 • konzultace s ostatními učiteli a podle potřeby s psychologem či odborným lékařem

 

Zásady hodnocení:

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků musí být jednoznačné, srozumitelné, všestranné a srovnatelné na základě předem stanovených kritérií.

Učitel přistupuje k hodnocení vzdělávacích činností žáka s vědomím motivační funkce hodnocení.

 

 • Učitel bere při hodnocení výsledků vzdělávání na zřetel dosažení cílů daného stupně
 • vzdělání.
 • Učitel rozvíjí dovednost sebehodnocení a vzájemného hodnocení žáků.
 • Učitel přistupuje k hodnocení objektivně, s přiměřenou náročností a pedagogickým
 • taktem vůči žákovi. V případě negativního hodnocení poskytne žákovi možnost pro dosažení pozitivnějšího hodnocení.
 • Učitel zahrne do celkového hodnocení kvalitu práce, aktivitu, píli, snahu a učební
 • výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období.
 • Učitel hodnotí žáka ze všech aspektů vzdělávacích činností v daném předmětu.
 • Kvalita i kvantita hodnocení (klasifikace) vytváří předpoklad k objektivnímu posouzení vzdělávání žáka.
 • Učitel oznamuje žákovi výsledek každého hodnocení a poukazuje na klady i nedostatky hodnocených činností, projevů, výkonů, výsledků.

Upřednostňujeme kriteriální, individualizované hodnocení.

 

Hodnocení chování

 • Učitel vychází z úrovně dodržování pravidel chování, jak jsou uvedena ve školním řádu.
 • Ve škole jsou žáci hodnoceni za své chování v době vyučování. Porušil-li žák zásadním způsobem pravidla společenského a lidského chování mimo vyučování, zaujmou učitelé vůči takovému chování etický postoj a využijí žákova pochybení k pedagogickému působení na žáka, případně na další žáky. Pedagogové se v tomto smyslu nezříkají povinnosti podporovat rodinu při výchově k vytváření návyků a postojů, které vedou ke společensky hodnotnému chování.

 

Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků

 • Učitel vytváří dovednost žáka hodnotit sám sebe – podporuje sebehodnocení a vzájemné hodnocení jako přirozenou součást procesu hodnocení.
 • Sebehodnocení žáka s argumentací zpravidla předchází hodnocení pedagogem s argumentací.

 

V ZUŠ Fr. France jsme se dohodli na hodnocení klasifikací na vysvědčení a kombinací klasifikace a slovního komentáře v žákovské knížce a třídní knize minimálně 2x za měsíc.

Lze používat i různé motivační hodnotící nástroje, např. obrázky, samolepky apod., které ovšem nemají váhu klasifikačního hodnocení.

Pokud jsou výstupy kolektivního vyučování uvedeny po několika ročnících, hodnotí učitel žáka podle kritérií uvedených výše a podle plnění učiva uvedeného v třídní knize nebo v tématických plánech.

Žáci přípravného studia hudebního oboru vykonají talentovou zkoušku formou postupové zkoušky. Komise doporučí či nedoporučí postup do prvního ročníku.

Žáci přípravného studia tanečního oboru vykonají talentovou zkoušku formou veřejného vystoupení. Komise doporučí či nedoporučí postup do prvního ročníku.

Ve výtvarném oboru vyučující zhodnotí výtvarné práce žáků a doporučí či nedoporučí postup do prvního ročníku.

Žák je v případě použití klasifikace v jednotlivých předmětech hodnocen na vysvědčení těmito stupni prospěchu:

 1. a) 1 – výborný
 2. b) 2 – chvalitebný
 3. c) 3 – uspokojivý
 4. d) 4 – neuspokojivý

 

Žák je na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnocen těmito stupni:

 1. a) prospěl(a) s vyznamenáním
 2. b) prospěl(a)
 3. c) neprospěl(a)

 

Žák prospěl s vyznamenáním, jestliže je z hlavního předmětu hodnocen stupněm prospěchu 1 – výborný, v žádném povinném předmětu není hodnocen stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5. Není-li stanoven hlavní předmět, prospěl žák s vyznamenáním, jestliže není hodnocen v žádném povinném předmětu stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5. Žák prospěl, jestliže nebyl ani v jednom povinném předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 – neuspokojivý.

Žák neprospěl, jestliže byl z některého povinného předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 – neuspokojivý. Nelze-li žáka hodnotit za první pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo ukončeno nejpozději do ukončení hodnocení za druhé pololetí příslušného školního roku.

Nelze-li žáka hodnotit za druhé pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo ukončeno do konce měsíce srpna příslušného školního roku.

Ředitel školy může uznat částečné vzdělání žáka, pokud je doloženo prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 5 let, nebo na základě rozhodnutí nejméně tříčlenné komise jmenované ředitelkou školy pro posouzení dosavadního dosaženého vzdělání žáka.

Žák postupuje do vyššího ročníku na základě úspěšně vykonané postupové zkoušky v hudebním oboru, tanečním vystoupením, závěrečnou prací ve výtvarném oboru nebo prezentací na výstavě.

Opravnou zkoušku z hlavního oboru nelze konat.

Základní studium I. a II. stupně se ukončuje závěrečnou zkouškou nebo absolventským vystoupením nebo závěrečnou prací ve výtvarném oboru

Pravidla o hodnocení žáka na vysvědčení jsou dána vyhláškou č. 71 ze dne 9.2.2005 o základním uměleckém vzdělávání.

 

10.2   Oblasti vlastního hodnocení školy

Hodnocení školy ZUŠ je vypracováváno za období uplynulého školního roku. Vychází z autoevaluace s definováním systémových opatření a především ze SWOT analýzy, z dotazníků. Tyto materiály jsou součástí širších procesů a metod hodnocení školy a slouží k vytvoření celkové koncepce školství ve Slavkově u Brna.

Vlastní hodnocení obsahuje:

Základní údaje o škole

Přehled počtu žáků

Personální podmínky vzdělávání

Vzdělání pracovníků

Podmínky vzdělávání

Vzdělávací programy

Průběh vzdělávání

Výsledky vzdělávání

Další aktivity školy

 

Hodnocení školy b

[1] Žák může se souhlasem zákonných zástupců a se souhlasem vedení školy docházet do předmětu Kolektivní interpretace i v rozsahu větším, než stanoví učební plán.

[2] Žák může se souhlasem zákonných zástupců a se souhlasem vedení školy docházet do předmětu Kolektivní interpretace i v rozsahu větším, než stanoví učební plán.

[3] Žák může se souhlasem zákonných zástupců a se souhlasem vedení školy docházet do předmětu Kolektivní interpretace i v rozsahu větším, než stanoví učební plán.

[4] Žák může se souhlasem zákonných zástupců a se souhlasem vedení školy docházet do předmětu Kolektivní interpretace i v rozsahu větším, než stanoví učební plán.

[5] Od 4. ročníku I. stupně může být ve výuce použita elektrická kytara.

[6] Žák může se souhlasem zákonných zástupců a se souhlasem vedení školy docházet do předmětu Kolektivní interpretace i v rozsahu větším, než stanoví učební plán.

[7] Žák může se souhlasem zákonných zástupců a se souhlasem vedení školy docházet do předmětu Kolektivní interpretace i v rozsahu větším, než stanoví učební plán.

[8] Žák může se souhlasem zákonných zástupců a se souhlasem vedení školy docházet do předmětu Kolektivní interpretace i v rozsahu větším, než stanoví učební plán.

[9] Žák může se souhlasem zákonných zástupců a se souhlasem vedení školy docházet do předmětu Kolektivní interpretace i v rozsahu větším, než stanoví učební plán.

[10] Žák může se souhlasem zákonných zástupců a se souhlasem vedení školy docházet do předmětu Kolektivní interpretace i v rozsahu větším, než stanoví učební plán.

[11] Žák může se souhlasem zákonných zástupců a se souhlasem vedení školy docházet do předmětu Kolektivní interpretace i v rozsahu větším, než stanoví učební plán.

[12] Žák může se souhlasem zákonných zástupců a se souhlasem vedení školy docházet do předmětu Kolektivní interpretace i v rozsahu větším, než stanoví učební plán.

[13] Žák může se souhlasem zákonných zástupců a se souhlasem vedení školy docházet do předmětu Kolektivní interpretace i v rozsahu větším, než stanoví učební plán.