Talentové zkoušky

Den otevřených dveří 

na  úterý 14. května 2019 od 13.00 do 16.30 hod.

Talentové zkoušky

čtvrtek 16. května taneční obor od 15.00 do 17.00 hod.
pátek 17. května hudební a výtvarný obor od 11.00 do 17.00 hod.

Do přípravného studia a do základního studia I. a II. stupně jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise, jejíž členy jmenuje ředitelka školy.

  • Přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně má nejvýše 2 ročníky a je určeno pro žáky od 5 let.
  • Základní studium I. stupně má 7 ročníků a je určeno pro žáky od 7 let.
  • Základní studium II. stupně má 4 ročníky a je určeno pro žáky od 14 let.
  • Žáci, kteří nenavštěvovali I. stupeň vzdělávání a jsou přijati do II. stupně, začínají učivem 1. ročníku I. stupně.
  • Je-li přijat ke studiu žák starší, než je uvedeno v předchozích bodech, je na základě komisionální zkoušky zařazen do ročníku odpovídajícímu jeho schopnostem, dovednostem a stupni mentálního vývoje.
  • Studium je organizováno formou individuální, skupinové a kolektivní výuky.
  • Po absolvování přípravného studia žáci vykonají talentovou zkoušku do prvního ročníku formou postupové zkoušky.

 

U talentových zkoušek do hudebního oboru posuzujeme a hodnotíme:

zpěv – uchazeč zazpívá libovolnou píseň podle vlastního výběru
intonaci – schopnost uchazeče opakovat zahraný, případně zazpívaný tón určité výšky
výška tónu – uchazeč rozlišuje sluchem polohu tónu, vysoký – hluboký
rytmus – uchazeč opakuje tleskáním rytmický model, který mu učitel předvede
fyzické dispozice – zda uchazeč zvládne hru na zvolený nástroj

U talentových zkoušek do tanečního oboru posuzujeme a hodnotíme:

rytmus – opakuje rytmický model, zazpívá jednoduchou píseň
pohybová fantazie – znázorní pohybem zadaný úkol
fyzické dispozice – stavba těla, pružnost, rozsah dolních končetin
samostatnost – zvládá základní úkony (např. převlékání do tanečního úboru)
komunikace s vyučujícím – uchazeč komunikuje sám, bez rodičů nebo doprovodu

U talentových zkoušek do výtvarného oboru posuzujeme a hodnotíme:

cit pro kompozici – rozvržení objektu na kreslící plochu (umístění, velikost, zaplnění plochy)
cit pro barvu – barevné kombinování (teplé – studené barvy)
představivost – výtvarné vyjádření daného tématu bez předlohy (podle fantazie)
manuální zručnost – správné držení výtvarných pomůcek