Talentové zkoušky

 

Talentové zkoušky pro školní rok 2024/2025

20. dubna – výtvarný a taneční  obor 9.00 – 13.00

27. dubna – hudební obor 9.00 – 14.00

Nabídka studijních zaměření: hra na klavír, keyboard, housle, kytaru, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, trombon, baryton, tubu, bicí      a sólový zpěv.

Do výuky bude nově zařazeno studijní zaměření hra na violoncello a hra na tubu

10. dubna – den otevřených dveří 13.00 – 16.30

Do přípravného studia a do základního studia I. a II. stupně jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise, jejíž členy jmenuje ředitelka školy.

  • Přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně má nejvýše 2 ročníky a je určeno pro žáky od 5 let.
  • Základní studium I. stupně má 7 ročníků a je určeno pro žáky od 7 let.
  • Základní studium II. stupně má 4 ročníky a je určeno pro žáky od 14 let.
  • Žáci, kteří nenavštěvovali I. stupeň vzdělávání a jsou přijati do II. stupně, začínají učivem 1. ročníku I. stupně.
  • Je-li přijat ke studiu žák starší, než je uvedeno v předchozích bodech, je na základě komisionální zkoušky zařazen do ročníku odpovídajícímu jeho schopnostem, dovednostem a stupni mentálního vývoje.
  • Studium je organizováno formou individuální, skupinové a kolektivní výuky.
  • Po absolvování přípravného studia žáci vykonají talentovou zkoušku do prvního ročníku formou postupové zkoušky.

 

U talentových zkoušek do  hudebního oboru posuzujeme a hodnotíme:

zpěv – uchazeč zazpívá libovolnou píseň podle vlastního výběru
intonaci – schopnost uchazeče opakovat zahraný, případně zazpívaný tón určité výšky
výška tónu – uchazeč rozlišuje sluchem polohu tónu, vysoký – hluboký
rytmus – uchazeč opakuje tleskáním rytmický model, který mu učitel předvede
fyzické dispozice – zda uchazeč zvládne hru na zvolený nástroj

 

U talentových zkoušek do tanečního oboru posuzujeme a hodnotíme:

taneční předpoklady – fyzické předpoklady, držení těla při chůzi a běhu,
                                        improvizace dle zadaného tématu

hudební předpoklady – zpěv libovolné písně,

                                         vytleskání rytmického modelu dle  zadání,  změna tempa                                         

samostatnost, komunikace

S sebou prosím cvičební úbor (viditelná silueta těla), upravené vlasy.

 

U talentových zkoušek do  výtvarného oboru posuzujeme a hodnotíme:

zralost výtvarného projevu                                                                                             

cit pro kompozici – rozvržení objektu na kreslící plochu (umístění, velikost, zaplnění plochy)

cit pro barvu – barevné kombinování (teplé – studené barvy)

práce s linií – zobrazení prostoru

představivost – výtvarné vyjádření daného tématu bez předlohy (podle fantazie)

zobrazení skutečnosti (u starších žáků při kresbě zátiší)

manuální zručnost – správné držení výtvarných pomůcek

 

uchazeči si mohou přinést domácí práce – výběr do 10 kusů

uchazeči s sebou nemusí nosit výtvarné pomůcky

 

 

BODOVÉ HODNOCENÍ ŽÁKŮ U TALENTOVÝCH ZKOUŠEK

1   –  5  nevyhovující výkon

6   – 10  slabý výkon

11 – 15 průměrný výkon

16 – 20 velmi dobrý výkon

21 – 25 vynikající výkon