Talentové zkoušky

 

Talentové zkoušky pro školní rok 2023/2024

15. dubna – hudební obor 9.00 – 14.00

22. dubna – výtvarný a taneční obor 9.00 – 13.00

12. dubna – den otevřených dveří 13.00 – 16.30

Do přípravného studia a do základního studia I. a II. stupně jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise, jejíž členy jmenuje ředitelka školy.

  • Přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně má nejvýše 2 ročníky a je určeno pro žáky od 5 let.
  • Základní studium I. stupně má 7 ročníků a je určeno pro žáky od 7 let.
  • Základní studium II. stupně má 4 ročníky a je určeno pro žáky od 14 let.
  • Žáci, kteří nenavštěvovali I. stupeň vzdělávání a jsou přijati do II. stupně, začínají učivem 1. ročníku I. stupně.
  • Je-li přijat ke studiu žák starší, než je uvedeno v předchozích bodech, je na základě komisionální zkoušky zařazen do ročníku odpovídajícímu jeho schopnostem, dovednostem a stupni mentálního vývoje.
  • Studium je organizováno formou individuální, skupinové a kolektivní výuky.
  • Po absolvování přípravného studia žáci vykonají talentovou zkoušku do prvního ročníku formou postupové zkoušky.

 

U talentových zkoušek do hudebního oboru posuzujeme a hodnotíme:

zpěv – uchazeč zazpívá libovolnou píseň podle vlastního výběru
intonaci – schopnost uchazeče opakovat zahraný, případně zazpívaný tón určité výšky
výška tónu – uchazeč rozlišuje sluchem polohu tónu, vysoký – hluboký
rytmus – uchazeč opakuje tleskáním rytmický model, který mu učitel předvede
fyzické dispozice – zda uchazeč zvládne hru na zvolený nástroj

U talentových zkoušek do tanečního oboru posuzujeme a hodnotíme:

rytmus – opakuje rytmický model, zazpívá jednoduchou píseň
pohybová fantazie – znázorní pohybem zadaný úkol
fyzické dispozice – stavba těla, pružnost, rozsah dolních končetin
samostatnost – zvládá základní úkony (např. převlékání do tanečního úboru)
komunikace s vyučujícím – uchazeč komunikuje sám, bez rodičů nebo doprovodu

U talentových zkoušek do výtvarného oboru posuzujeme a hodnotíme:

cit pro kompozici – rozvržení objektu na kreslící plochu (umístění, velikost, zaplnění plochy)
cit pro barvu – barevné kombinování (teplé – studené barvy)
představivost – výtvarné vyjádření daného tématu bez předlohy (podle fantazie)
manuální zručnost – správné držení výtvarných pomůcek