Školní řád

Školní řád Základní umělecké školy Františka France ve Slavkově u Brna vydává ředitel školy na základě §30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě vyhlášky 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. Školní řád pro žáky důsledně vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Seznámení žáků se školním řádem v rozsahu určeném vedením školy provádějí vyučující studijního zaměření vždy v první vyučovací hodině nového školního roku. V třídní knize a žákovské knížce vyučující provede o seznámení zápis. V plném znění je k dispozici v budově školy a na školním webu.

ČÁST PRVNÍ

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů s pracovníky školy.

I. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
1) Žák má právo na informace, má právo je vyhledávat, přijímat a rozšiřovat.
2) Žák má dále právo
a) na základní umělecké vzdělávání dle podmínek uvedených ve vyhlášce č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání,
b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jeho vzdělávání,
d) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se základního uměleckého vzdělávání,
e) na studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, do kterého jej může zařadit na návrh učitele ředitel školy.
Mimořádně nadaný žák bude vyučován podle individuálního vzdělávacího plánu na základě platné legislativy.
Žák bude zařazen do výuky na žádost rodičů, kteří předloží zprávu o psychologickém vyšetření dítěte.
Žáci mimořádně umělecky talentovaní jsou vyučováni podle individuálního studijního plánu, který je přizpůsoben potřebám, schopnostem, dovednostem a znalostem žáka.
Žáci jsou do této kategorie zařazováni ředitelem na doporučení učitele a na základě mimořádných studijních výsledků, jakými jsou úspěchy v soutěžích, účast na vystoupeních, koncertech apod. Těmto žákům může být přidělena vyšší hodinová dotace na jeden školní rok. Toto přidělení navrhuje učitel a schvaluje ředitel. Zvýšení hodinové dotace bude uvedeno v rozvrhu hodin, třídní knize a individuálním studijním plánu.

3) Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění. Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo
a) na základní umělecké vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem,
b) na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní,
c) na poradenskou pomoc školy.
4) Práva uvedená v odstavci 2 s výjimkou písmen a) a c) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

5) Na informace podle odstavce 4 písm. b) mají u zletilých žáků právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilých žákům plní vyživovací povinnost.
6) Zákonný zástupce souhlasí se zveřejněním základních osobních dat (jméno, příjmení, fotografie) v rámci školních i mimoškolních aktivit a na webových stránkách.
7) Zákonný zástupce žáka má právo na informace o nakládání s osobními údaji svého dítěte v ZUŠ. Pokud zjistí, nebo se domnívá, že při zpracování osobních údajů došlo k porušení povinností ze strany ZUŠ, má právo
a) požadovat od ředitele ZUŠ vysvětlení nebo nápravu tohoto stavu,
b) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že ředitel ZUŠ nevyhoví jeho žádosti,
c) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
8) Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů výjimečně uvolnit žáka zcela nebo zčásti z pravidelné docházky do některého povinného předmětu stanoveného školním vzdělávacím programem, a to buď na školní rok nebo jeho část; ředitel zároveň stanoví náhradní způsob výuky, obsah a rozsah zkoušek z předmětu, ze kterého byl žák uvolněn.

II. Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků
1) Žák je povinen
a) dodržovat tento školní řád,
b) chovat se slušně a ohleduplně k dospělým i ke spolužákům,
c) docházet do vyučování pravidelně a včas,
d) účinkovat na veřejných i interních akcích školy a navštěvovat vybrané akce, které jsou součástí základního uměleckého vzdělávání.
e) být v případě mimořádných opatření vybaven ochrannými prostředky dýchacích cest a používat je předepsaným způsobem
2) Zletilý žák je dále povinen
a) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
b) oznámit předem svou nepřítomnost ve výuce osobně, telefonicky nebo dohodnutou elektronickou formou,
c) v případě předpokladu delší nepřítomnosti ve výuce (nad 5 prac. dnů) informovat neprodleně učitele hlavního předmětu o jejím pravděpodobném trvání,
d) oznámit s předstihem učiteli hlavního předmětu svou nepřítomnost, je-li její důvod předem známý.
3) Zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen
a) zajistit, aby žák docházel řádně do vyučování,
b) se na vyzvání ředitele školy osobně zúčastnit jednání týkajících se uměleckého vzdělávání žáka,
c) informovat školu o změně žákovy zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
d) omluvit nepřítomnost žáka ve vyučování písemně v žákovské knížce v rubrice „Oznámení rodičů škole“, nebo jiným nezpochybnitelným způsobem (osobně, telefonicky, dohodnutou elektronickou formou apod.),
e) v případě předpokladu delší nepřítomnosti žáka ve výuce (nad 5 prac. dnů) informovat neprodleně učitele hlavního předmětu o jejím pravděpodobném trvání,
f) omluvit s předstihem nepřítomnost žáka, je-li její důvod předem známý.
4) Pro školní matriku je povinen žák a zákonný zástupce nezletilého žáka uvést údaje podle §28 odst. 2 školského zákona, zejména:
a) jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu,
b) údaje o předchozím vzdělávání,
c) údaje o případném zdravotním postižení žáka včetně údajů o druhu postižení, o zdravotním znevýhodnění; popřípadě údaje o tom, zda je žák sociálně znevýhodněn,
d) údaje o zdravotní způsobilosti k základnímu uměleckému vzdělávání a údaje o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh tohoto vzdělávání,
e) jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu, korespondenční adresu, telefonní kontakt.

Práva a povinnosti pedagogických pracovníků

III. Práva pedagogických pracovníků
1) Na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole.
2) Aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy.
3) Na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálněpedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti.
4) Na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

IV. Povinnosti pedagogických pracovníků

1) Vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání.

2) Chránit a respektovat práva dítěte, žáka, studenta.

3) Chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka, studenta a předcházet všem formám rizikového
chování ve školách a školských zařízeních.

4) Svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním
prostředí a podporovat jeho rozvoj.

5) Zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním
stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení
a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku.

6) Poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka
informace spojené s výchovou a vzděláváním.

ČÁST DRUHÁ

Provoz a vnitřní režim školy

I. Organizace školy

Základní umělecká škola Františka France je příspěvkovou organizací zřízenou obcí. Jejím statutárním orgánem je ředitel školy, jmenovaný zřizovatelem školy.

Ředitel jmenuje svého statutárního zástupce a další vedoucí zaměstnance dle provozních potřeb a velikosti školy.

Ředitel zřizuje jako svůj poradní orgán pedagogickou radu školy, kterou tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy (§164 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání)

Ředitel dále jmenuje vedoucí předmětových komisí; další jmenování je možné rozšířit dle potřeb a způsobu organizace školy (např. vedoucí detašovaného pracoviště apod.).

Pedagogičtí pracovníci jsou přijímáni do pracovního poměru zpravidla na základě výběrového řízení, nebo pokud prokáží výjimečné umělecko pedagogické výsledky ve svém dřívějším zaměstnání, nebo pokud byli výkonnými umělci.

Technicko hospodářští pracovníci:
a) ekonomka
b) domovník (školnice), uklízečka
c) údržbář

II. Organizace výuky

Vyučování
a) do ZUŠ je žák přijímán na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky,
b) vyučování se řídí rozvrhem hodin,
c) v souladu se školním vzdělávacím programem žák navštěvuje předměty svého studijního zaměření. Na toto vyučování přichází řádně připraven,
d) žák dává žákovskou knížku ke kontrole a podpisu rodičům dle pokynů třídního učitele, nejméně však 1x měsíčně,
e) žák může účinkovat na veřejných vystoupeních, která neorganizuje ZUŠ, jen s vědomím a souhlasem učitele (jedná-li se o repertoár nastudovaný v ZUŠ),
f) do vyučování nosí žák potřebné pomůcky, do nehudebních oborů doporučený cvičební a pracovní oděv,
g) nedostaví-li se vyučující do 10 minut po začátku výuky do třídy, oznámí žák tuto skutečnost zástupci ředitele nebo jinému učiteli,
h) pohyb žáka v prostoru školy při výuce je dán rozvrhem hodin. Pracovními místy jsou: třída studijního zaměření, třída hudební nauky, výtvarný ateliér, taneční sál,
i) v době školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména z organizačních a technických, vyhlásit pro žáky až 5 volných dnů v průběhu školního roku,
j) škola může v souladu se školním vzdělávacím programem organizovat koncerty, výstavy, vystoupení a další akce související s výchovně vzdělávací činností,
k) žákovi není dovoleno svévolně opouštět výukový prostor během vyučování
l) režim otevírání a uzavírání budov školy je stanoven na pololetí školního roku a vychází z rozvrhu hodin jednotlivých tříd a oborů,
m) žáci se svým chováním, projevy a postoji podílejí na šíření dobrého jména a pověsti školy,
n) v případě pracovní neschopnosti učitele první vyučovací hodina žákovi odpadá, pro další výuku škola zabezpečí suplování,
o) je zakázáno pořizování zvukového a obrazového materiálu v prostorách školy bez souhlasu ředitele školy.
p) distanční vzdělávání škola přizpůsobí podmínkám žáků a zajistí:

– online výuku
• v individuálním vyučování prostřednictvím sociálních sítí (Messenger,
WhatsApp, Skype atd.), zasíláním audio a video nahrávek, jejich hodnocení
a připomínkování
• v hromadných oborech a předmětech formou zasílání úkolů žákům přes
webové stránky školy

– offline výuku
• předávání písemných a notových materiálů osobním vyzvedáváním či poštou
časové rozvržení výuky si určují učitelé sami na základě domluvy s žáky a zákonnými zástupci

– komunikaci pedagogických pracovníků se zákonnými zástupci žáků
– pravidelnou a průběžnou komunikaci s žákem způsobem odpovídajícím jeho možnostem, technickému vybavení a rodinným podmínkám
– průběžnou kontrolní činnost vedení školy

Při distančním vzdělávání nelze realizovat vzdělávání v rozsahu plánovaném pro prezenční výuku (kolektivní interpretace). Škola se zaměří především na stěžejní výstupy.

Vyučovací hodiny a přestávky:
a) vyučovací hodina trvá 45 minut,
b) vyučovací hodiny jsou odděleny pětiminutovými a jednou dvacetiminutovou přestávkou,
c) jednotlivé vyučovací hodiny mohou být slučovány do lekcí:
 maximálně 2 vyučovací hodiny v individuální a skupinové výuce
 maximálně 3 vyučovací hodiny v kolektivní výuce; po nich musí být výuka ukončena nebo musí následovat nejméně patnáctiminutová přestávka.

Vstup a pohyb po škole a v areálu školy:
a) žák přichází do školy 5 minut před začátkem vyučování. Očistí si boty, přezuje se v šatně nebo jiném k tomu určeném místě. V šatně se nezdržuje déle, než je nezbytně nutné. Bezprostředně po skončení výuky opustí budovu školy,
b) ve škole není dovoleno nošení ani použití výrobků zábavné pyrotechniky a zbraní. Vzhledem k nebezpečnosti těchto výrobků budou žákovi odebrány a vůči žákovi budou přijata výchovná opatření.
c) zákonní zástupci čekají na žáka na určeném místě. Pobyt na chodbách jim z hygienických a bezpečnostních důvodů není povolen,
d) vstup cizích osob do prostor školy je možný jen v doprovodu zaměstnanců školy,
e) použití a uložení dopravních prostředků (jízdní kolo, koloběžka, kolečkové brusle apod.) v prostorách školy není povoleno,
f) o přestávkách se chovají žáci ve třídách a na chodbách tiše a ukázněně.

III. Vzdělávání cizinců

Osoby, které nejsou občany ČR a pobývají oprávněně na území ČR, mají přístup k základnímu vzdělávání za stejných podmínek jako občané ČR (zákon č. 561/2004sb.) ve znění pozdějších novelizací.

ČÁST TŘETÍ

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

1) Vždy v první vyučovací lekci nového školního roku je každý žák učitelem seznámen se školním řádem, poučen o bezpečnosti a chování v prostorách ZUŠ a o bezpečnosti v oblasti požární ochrany. Žáci jsou upozorněni na nebezpečí psychotropních látek (alkohol, drogy, cigarety). Zápis se provede do žákovské knížky a třídní knihy. Škola je povinna při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech
a) přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáka,
b) vytvářet správné podmínky pro zdravý vývoj žáka a pro prevenci sociálně patologických jevů,
c) vést žáky k tomu, aby neváhali oznámit učitelům případy šikany na škole.
2) Škola vyžaduje od rodičů písemné potvrzení o zdravotní způsobilosti jejich dítěte.
3) Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
4) Škola je povinna vést evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 3 a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.
5) Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků, nebo výrobků přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí.
6) Bezpečnost a ochranu zdraví žáků zajišťuje ředitel školy zejména prostřednictvím dozoru pedagogických pracovníků, případně dalších zletilých osob způsobilých k právním úkonům, které jsou v pracovně právním vztahu k právnické osobě vykonávající činnost školy.
7) Při akcích konaných mimo prostor, kde právnická osoba vykonává činnost školy, nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví nezletilých žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ředitel školy.
8) Při akcích konaných mimo prostor, kde právnická osoba vykonává činnost školy, je zajištěna bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před počátkem akce. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. O mimoškolní akci jsou rodiče písemně informováni s dostatečným časovým předstihem. Zákonný zástupce písemně odsouhlasí učiteli účast žáka a podmínky mimoškolní akce.
9) Žákům není dovoleno nosit do školy vyšší částky peněz, je dovoleno nosit do školy pouze věci osobní potřeby a pomůcky potřebné při vyučování. Žákům je zakázáno nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek.
10) V učebnách není žákům dovoleno otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům, manipulovat s topnými tělesy, osvětlením a vybavením učebny včetně elektroinstalace a elektrospotřebičů, není-li to náplní výuky.
11) Ve všech prostorách školy se žáci chovají ukázněně a dbají bezpečnosti, aby neohrozili své zdraví a zdraví svých spolužáků.

ČÁST ČTVRTÁ

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

1) Žáci řádně pečují o majetek školy, zapůjčené (pronajaté) hudební nástroje, notový materiál a jiné učební pomůcky a plně za ně zodpovídají. Za půjčené hudební nástroje se platí poplatek, jehož výši určí vnitřní předpis.
2) Škody způsobené žáky na majetku školy včetně jeho ztráty, poškození osobních věcí spolužáků apod. jsou žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků povinni nahradit.
3) Po ukončení vzdělávání žák odevzdá svému učiteli všechny zapůjčené školní pomůcky.

ČÁST PÁTÁ

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, a podle zásad a způsobu hodnocení žáků ve ŠVP ZUV.

1) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací.
2) Žák je v jednotlivých předmětech hodnocen na vysvědčení těmito stupni prospěchu:
1 – výborný, 2 – chvalitebný, 3 – uspokojivý, 4 – neuspokojivý
3) Žák je na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnocen těmito stupni prospěchu:
a) prospěl(a) s vyznamenáním
b) prospěl(a)
c) neprospěl(a)
4) Žák prospěl s vyznamenáním, jestliže je v hlavním předmětu ohodnocen stupněm prospěchu 1 – výborný, v žádném povinném předmětu není ohodnocen stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný, aritmetický průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů není vyšší než 1,5. Není-li stanoven hlavní předmět, prospěl žák s vyznamenáním, jestliže není ohodnocen v žádném povinném předmětu stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný a aritmetický průměr stupňů prospěchu v povinných předmětech nemá vyšší než 1,5.
5) Žák prospěl, jestliže nebyl ani v jednom povinném předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 – neuspokojivý.
6) Žák neprospěl, jestliže byl z některého povinného předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 – neuspokojivý.
7) Nelze-li žáka hodnotit za první pololetí školního roku ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho ohodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo ukončeno nejpozději do ukončení hodnocení za druhé pololetí příslušného školního roku. Nelze-li žáka hodnotit za druhé pololetí školního roku ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho ohodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo ukončeno do konce měsíce srpna příslušného školního roku.
8) Ředitel školy může uznat částečné vzdělání žáka, pokud je doloženo prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 5 let. Uzná-li ředitel školy dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání.
9) Při distančním vzdělávání, zajišťované jakoukoliv formou, žák vždy dostane zpětnou vazbu o výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů, je uplatňováno především formativní hodnocení, jak klasifikačním stupněm, tak slovním hodnocením.
Zapojení žáka či nedostatečná míra zapojení do distanční výuky se neodrazí v hodnocení klasifikačním stupněm.
Zákonní zástupci jsou o výsledcích žáka informováni především telefonicky.

ČÁST ŠESTÁ

Úplata za vzdělávání

Úplata za vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

1) U žáků přípravného studia, základního studia I. a II. stupně a studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin se stanoví výše úplaty v jednotlivých uměleckých oborech tak, aby průměrná výše stanovených úplat nepřekročila 110 % skutečných průměrných neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů na platy a náhrady platů nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou žáků zdravotně postižených a rovněž výdajů na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, poskytnutých ze státního rozpočtu (§160 odst. 1 písm. c) školského zákona).
2) U studia pro dospělé stanoví ředitelka školy výši úplaty za vzdělávání:
a) u žáků, kteří se zároveň vzdělávají v denní formě vzdělávání na střední škole, v denní formě vzdělávání na konzervatoři nebo v denní formě vzdělávání na vyšší odborné škole, podle odstavce 1,
b) u žáků, kteří nejsou uvedeni v písmeni a), nejvýše v plné výši průměru skutečných neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce.
3) Ukončí-li žák vzdělávání podle §7 odst. 2 písm. b) nebo c) v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací (§8 odst. 3). Ukončí-li žák vzdělávání podle §7 odst. 2 písm. c) z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, dokladovaných lékařským potvrzením, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit. (Zákon 561/2004 Sb. §123 odst. 4)
4) Výši úplaty za vzdělávání stanovuje ředitelka školy a schvaluje Rada města Slavkova. Úplata se platí předem, složenkou nebo bezhotovostně na účet školy, v těchto termínech: květen až červen (jako závazná přihláška pro studium v příštím školním roce), leden až únor (příspěvek do konce školního roku). Pro kontrolu je žák povinen předložit doklad o zaplacení.
5) Výši úplaty za školní rok oznámí škola žákům a jejich zákonným zástupcům prokazatelným způsobem; o snížení nebo prominutí úplaty (zejména v případě žáků se sociálním znevýhodněním) rozhoduje ředitel školy.
6) V případě dlouhodobé pracovní neschopnosti učitele bez možnosti zabezpečení suplování lze vrátit poměrnou část úplaty za vzdělání.
7) V případě delší nepřítomnosti žáka způsobené nemocí (dokladované lékařem) mohou rodiče písemně požádat o slevu z úplaty za vzdělání.
8) Za dobu, kdy škola umožňuje vzdělávání distančním způsobem, se úplata nevrací

ČÁST SEDMÁ

Ukončení vzdělávání

Ukončení vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

1) Základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé se ukončuje vykonáním závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška může mít formu absolventského vystoupení nebo vystavení výtvarných prací na výstavě.
2) Žák přestává být žákem školy:
a) jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku
b) byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku,
c) jestliže byl vyloučen ze školy (§31 odst. 2 až 4 školského zákona),
d) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák,
e) v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem školy jiný náhradní termín.

3) O ukončení vzdělávání podle odstavce 2 písm. a), b) nebo e) je zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák vyrozuměn písemně do 5 pracovních dní od ukončení vzdělávání.

ČÁST OSMÁ

Výchovná opatření

1) Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka ze školy, a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo učitel hlavního předmětu.
2) Ředitelka školy v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem, vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání a dalšími právními normami s touto vyhláškou související a tímto školním řádem rozhodne o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení výše uvedených norem, ředitel školy žáka vyloučí.
3) Ředitelka školy rozhodne o podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu (zák. č. 140/1961 Sb.). Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.
4) Zvláště hrubé opakované slovní projevy a fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy nebo vůči ostatním žákům se považují za zvlášť závažné porušení povinností stanovených školským zákonem.
5) Mezi hrubé porušení školního řádu se považují krádeže, devastace školního majetku a také projevy šikany.
6) Dopustí-li se žák nebo student jednání podle odstavce 3, oznámí ředitel školy nebo školského zařízení tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl.

Tento Školní řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005
Projednán a aktualizován na Pedagogické radě dne 26. srpna 2020