Nařízení KHS JMK – Distanční výuka

Žáci a rodiče,

na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR o nouzovém stavu a z nařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR,

bude od pondělí 5. 10. 2020 do neděle 18. 10. 2020 spuštěna  distanční výuka na ZUŠ Fr. France takto:

– individuální výuka bude probíhat po vzájemné dohodě učitele se žáky nebo jejich zákonnými zástupci za využití sociálních sítí, mailů, telefonátů, nahrávek atd.

  tedy podobně jako v jarních měsících

– hromadné předměty tj. výtvarný obor, taneční obor, hudební nauka budou mít zadané úkoly na webu školy

 

Žádáme Vás všechny o spolupráci, v případě potřeby kontaktujte své učitele, případně ředitelství školy.

Zároveň sledujte webové stránky školy, budeme se snažit předávat Vám nové informace co nejrychleji.

Ředitelství ZUŠ Fr. France 

 

Nařízení mimořádného opatření

Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje

se sídlem v Brně

č. 3/2020

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně jako správní orgán věcně a místně příslušný podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 a § 82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), ve spojení s § 85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb.

  • I. s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hodin do 18. října 2020 do 23:59 hodin nařizuje následující mimořádné opatření při epidemii na území Jihomoravského kraje, spočívající v:
  1. omezení provozu vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), spočívající v zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání.

Zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:

− individuální návštěvy knihoven a studoven;

− individuální konzultace;

zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob;

laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob;

klinickou a praktickou výuku a praxi,

  1. omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou

− povinné školní docházky;

− praktického vyučování a praktické přípravy;

pokračování č. j. KHSJM 55359/2020/BM/PRAV

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno tel: 545 113 034, e-mail: sekretariat@khsbrno.cz, ID datové schránky: jaaai36

 

škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy;

− škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti;

praktických škol jednoletých a dvouletých,

  1. omezení provozu základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce,
  1. omezení provozu středisek volného času spočívající v zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání,
  1. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání není zpěv,
  1. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole.
  • II. s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hodin ruší nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně č. 2/2020 vyhlášené dne 22. září 2020 pod č. j. KHSJM 54058/2020/BM/PRAV

Čl. I

Důvod nařízení mimořádného opatření

Koronavirus SARS-CoV-2 je zcela novým virem, který má velký potenciál exponenciálního šíření. Za epidemii označujeme zvýšený výskyt nemoci, který je geograficky a časově vymezen. Znamená to, že výskyt jakéhokoliv infekčního onemocnění dosahuje vyšších hodnot v daném místě a čase, než je v místě a čase obvyklé. Šíření infekčního agens v populaci je nejzávažnější u infekcí s mezilidským přenosem. Šíření nemoci vzdušnou cestou pomocí kapének obsahujících infekční agens, které se dostávají do okolí nemocného při mluvení, dýchání, kašlání a kýchání, patří mezi nejhůře ovlivnitelný přenos nákazy.

Každé šíření infekčního agens má tři základní články: zdroj nákazy, tj. člověk nebo zvíře, cesta přenosu, v tomto případě vzdušná cesta do 2 metrů vzdálenosti, a vnímavý jedinec, což je člověk, který onemocnění dosud neprodělal ani proti němu nebyl očkován.

V souvislosti s probíhající pandemií onemocnění koronavirem SARS-CoV-2 a dosud přijatými opatřeními k odvracení jejích bezprostředních dopadů na zdraví obyvatel se ukazuje, že mezi nejdůležitější nástroje, jak ovlivnit vzniklou epidemii a zastavit její nekontrolovatelné šíření, je ovlivnit jednotlivé výše uvedené články epidemického procesu. Zdroj nákazy, tedy člověka vylučujícího virus, lze izolovat a léčit, bohužel k přenosu nákazy u tohoto viru dochází u osob nevykazujících klinické příznaky onemocnění, proto není možné, aby byli všichni, kdo byli v kontaktu s osobou, u které byl virus zachycen, laboratorně vyšetřeni a včas izolováni.

Specifickou ochranou proti onemocnění je očkování, které však v souvislosti s pandemií onemocnění koronavirem SARS-CoV-2 bohužel dosud není k dispozici.

Ke dni 30. září 2020, 18:00 hod. je aktuální počet osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID-19 na území Jihomoravského kraje 2226 (dosud nevyléčených). Nemocnost v jednotlivých pokračování č. j. KHSJM 55359/2020/BM/PRAV

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno tel: 545 113 034, e-mail: sekretariat@khsbrno.cz, ID datové schránky: jaaai36

okresech Jihomoravského kraje je v intervalu uplynulých 14 dnů následující: okres Brno-město 254,1/100 000 obyvatel, okres Brno-venkov 211,9/100 000 obyvatel, okres Blansko 244,7/100 000 obyvatel, okres Břeclav 141,0/100 000 obyvatel, okres Hodonín 352,7/100 000 obyvatel, okres Vyškov 134,4/100 000 obyvatel, okres Znojmo 122,4/100 000 obyvatel.

Celková nemocnost v Jihomoravském kraji ke dni 30. září 2020 činí 225,1/100 000 obyvatel.

Důležité je sledovat trend výskytu tohoto onemocnění. Ve srovnání s měsícem srpnem došlo v Jihomoravském kraji v měsíci září k nárůstu počtu nově diagnostikovaných osob o 430 % (v měsíci srpnu bylo zjištěno celkem 709 pozitivně testovaných případů, v měsíci září bylo zjištěno 3768 pozitivně testovaných případů – stav k 30. září 2020, 18:00 hod.).

V nemocnicích je ke dni 30. září 2020, 18:00 hod. hospitalizováno 81 osob, stav 12 z nich je hodnocen jako těžký.

Vzhledem k významnému nárůstu počtu diagnostikovaných případů a tím souvisejících indikací k laboratornímu vyšetření u epidemiologicky významných kontaktů v posledních dnech a jejich testování se dá očekávat nárůst počtu případů i v následujících dnech.

Cesty, jak zabránit možnému přenosu této infekce při dosavadní absenci očkovací látky, stále spočívají pouze v omezení možného šíření viru všude tam, kde nelze dodržet optimální vzdálenost 2 a více metrů mezi jednotlivci.

V souladu s aktuálním vývojem epidemiologické situace bylo pro období ode dne 5. října 2020 od 0:00 hodin do 18. října 2020 do 23:59 hodin přistoupeno k omezení provozu vysokých škol, k omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří, k omezení provozu základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a k omezení provozu středisek volného času.

Mimořádné opatření je společně s dalšími platnými mimořádnými opatřeními zaměřeno tak, aby byla zajištěna širší škála specifických opatření zohledňující i předběžnou opatrnost v souvislosti s dalším šířením onemocnění COVID-19.

Účelem mimořádného opatření je dosáhnout zpomalení nekontrolovaného šíření nemoci COVID-19 napříč populací, s cílem ochránit především rizikové skupiny obyvatel před nákazou koronavirem SARS-CoV-2. Riziko hospitalizace je vyšší zejména pro osoby s přidruženými nemocemi, jako je hypertenze, diabetes, onemocnění dýchacích cest, kardiovaskulární nemoci. Dosud nikdo nedokáže odhadnout chování viru v podzimních měsících, stále je třeba aplikovat opatření, která zabrání riziku zahlcení dostupných kapacit nemocnic. Je nezbytné, aby tato zařízení mohla sloužit pacientům s jinými závažnými diagnózami, jejichž řešení nesnese odklad.

Čl. II

Platnost

Na základě § 85 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. nabývá toto nařízení platnosti dnem jeho vyhlášení, tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně. Účinnosti nařízení nabývá dne 5. října 2020 od 00:00 hodin.

Čl. III

Poučení

Podle § 85 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. jsou všechny obce s rozšířenou působností nacházející se na území Jihomoravského kraje povinny uveřejnit toto nařízení na všech svých úředních deskách, pokračování č. j. KHSJM 55359/2020/BM/PRAV

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno tel: 545 113 034, e-mail: sekretariat@khsbrno.cz, ID datové schránky: jaaai36

a dále zajistit uveřejnění tohoto nařízení i na úředních deskách všech obcí ve správním obvodu, pro nějž vykonávají rozšířenou působnost.

(podepsáno elektronicky)

Ing. David Křivánek

ředitel

Krajské hygienické stanice

Jihomoravského kraje se sídlem v Brně