Hygienická opatření při zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče,

na základě manuálu, který byl vydán MŠMT ČR, Vám sděluji následující informace týkající se provozu školy od 1.9.2020.

Preventivní a protiepidemické patření se realizuje v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví Vašich dětí.

– od žáků se nebude vyžadovat prohlášení o bezinfekčnosti

– škola zajistí dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel

(učitelé poučí žáky)

– příznaky infekčního onemocnění vyhodnotí učitel a bude Vás telefonicky kontaktovat.

Žádáme Vás, neposílejte své děti do výuky s infekčními příznaky.

Zkontrolujte, prosím, telefonní kontakty na Vás, které uvádíte v žákovské knížce.

– veřejné akce naplánujeme standardně, ale před jejich konáním zvážíme rizika a budeme Vás

informovat

– pokud je žákovi nařízena karanténa nebo distanční výuka, úplata za vzdělávání se nevrací

 

Vážení rodiče, učitelé byli před zahájením školního roku podrobně seznámeni s obsahem manuálu „ Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021“ a budou jej důsledně dodržovat.

Omezte, prosím, osobní návštěvu školy. V případě potřeby kontaktujte učitele svého dítěte telefonicky nebo vyčkejte jeho příchodu u vchodových dveří.

Důležité informace uveřejníme na stránkách školy www.zusslavkov.cz a na nástěnku v chodbě za vchodovými dveřmi.

Děkuji za pochopení, Vaše připomínky či dotazy adresujte na reditel@zusslavkov.cz nebo na tel. 544 221 623, 731 648 206.

MgA. Jana Jelínková – ředitelka školy

 

https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari

 

HYGIENICKÁ PRAVIDLA A STANDARD ÚKLIDU

U vstupu do budovy školy, v každé učebně jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.

V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.

Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Pokud je nutné použít nucenou ventilaci, je zajištěna její funkčnost a dostatečný výkon. Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.

Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – ručníky na jedno použití

Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.

Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem žáků do školy, po zahájení vyučování a po odchodu žáků ze školy po skončení vyučování.

Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.

Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.

Je kladen důraz na dezinfekci (několikrát denně) povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce).

Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.